Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2020.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 30 stycznia 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Uchyla się zarządzenie nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych (Dz. Urz. ABW poz. 1).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.