Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej karty audytu wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2020.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 10 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej karty audytu wewnętrznego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej karty audytu wewnętrznego (Dz. Urz. MEN poz. 4) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 uchyla się ust. 7;
2)
w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Audytor wewnętrzny nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, ale powinien posiadać wiedzę pozwalającą na oszacowanie ryzyka popełnienia przestępstwa oraz ocenę sposobu zarządzania tym ryzykiem.";

3)
w § 5:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zadania o charakterze zapewniającym stanowią podstawową działalność audytu wewnętrznego.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Czynności doradcze mają charakter:

1) formalnych czynności doradczych - jako czynności planowane i uzgodnione z Ministrem albo czynności zlecone;

2) nieformalnych czynności doradczych polegających w szczególności na wydawaniu opinii, przygotowywaniu i przeprowadzaniu szkoleń, udzielaniu konsultacji.",

c)
dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z każdego zadania o charakterze zapewniającym oraz z formalnej czynności doradczej.";

4)
w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Kierownik komórki audytu wewnętrznego może opracować strategiczny plan audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka uwzględniającą w szczególności uwagi Ministra, priorytety Komitetu Audytu oraz wyniki analizy zasobów osobowych komórki audytu wewnętrznego.";

5)
w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa przekazują w terminie wskazanym przez audytora wewnętrznego dokumenty, materiały oraz informacje i wyjaśnienia z zakresu działania komórki organizacyjnej, które audytor uzna za konieczne do realizacji audytu wewnętrznego.

3. Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa współpracują z audytorem wewnętrznym w zakresie analizy ryzyka, identyfikacji i monitoringu procesów zachodzących w Ministerstwie w zakresie niezbędnym do realizacji audytu wewnętrznego.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).