Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie. - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.48

Akt indywidualny
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 361 ust. 5 i ust. 2 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Sławomir Machnio - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Kamil Szymański - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Joanna Przanowska-Tomaszek - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Tomasz Iwańczuk - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a) 1
 Dariusz Dąbrowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,.
b)
Tomasz Nawrot - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Marian Wolanin - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2. 
Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.
§  3. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Mariana Wolanina.
§  4. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dr Agnieszkę Wilk-Ilewicz.
§  5. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 3 lit. a zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 4 czerwca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.