Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2020.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 30 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 35 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 26, z późn. zm.) w załączniku § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Biura wchodzą:

1) Kierownictwo;

2) Zespół Stanowisk Samodzielnych;

3) Wydział Budżetu;

4) Wydział Ekonomiczny;

5) Zamówienia Publiczne;

6) Wydział Środków Zagranicznych;

7) Wydział Rachunkowości;

8) Wydział Płac.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.