Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2020.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 6 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) w związku z art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 60 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmienionym zarządzaniem nr 85 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 października 2017 r., zarządzaniem nr 86 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 listopad 2017 r., zarządzaniem nr 99 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 grudnia 2017 r., zarządzaniem nr 1 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 stycznia 2018 r., zarządzaniem nr 18 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 lutego 2018 r., zarządzaniem nr 31 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 marca 2018 r., zarządzaniem nr 40 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz zarządzaniem nr 122 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 października 2018 r. w § 1 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zastępca dyrektora Departamentu VI, o którym mowa w § 1 pkt 1 decyzji nr 19 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zastępców pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej "pełnomocnikiem ochrony ABW", odpowiada za zapewnienie przestrzegania w ABW przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym realizuje zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą", w szczególności poprzez:".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.