Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw obsługi Ministra - Członka Rady Ministrów Konrada Szymańskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw obsługi Ministra - Członka Rady Ministrów Konrada Szymańskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2017 r. poz. 31, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw obsługi Ministra - Członka Rady Ministrów Konrada Szymańskiego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw obsługi Ministra Spraw Zagranicznych.
3. 
Pełnomocnika wyznacza i odwołuje w drodze decyzji Minister Spraw Zagranicznych.
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1)
koordynowanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zwanym dalej "Ministerstwem" obiegu korespondencji jawnej i niejawnej adresowanej do Ministra - Członka Rady Ministrów Konrada Szymańskiego;
2)
uzyskiwanie od komórek organizacyjnych informacji, dokumentów i innych materiałów, które są niezbędne do wykonywania obowiązków przez Ministra - Członka Rady Ministrów Konrada Szymańskiego;
3)
koordynowanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi przygotowań do spotkań służbowych oraz delegacji krajowych i zagranicznych Ministra - Członka Rady Ministrów Konrada Szymańskiego;
4)
wykonywania innych zadań Ministerstwa na rzecz Ministra - Członka Rady Ministrów Konrada Szymańskiego.
§  3. 
Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje dyrektor generalny służby zagranicznej.
§  4. 
Obsługę organizacyjną, kancelaryjną i techniczną Pełnomocnika zapewnia wydział właściwy do spraw obsługi Przewodniczącego Komitetu ds. Europejskich w komórce organizacyjnej właściwej do spraw obsługi Ministra Spraw Zagranicznych.
§  5. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika pokrywane są ze środków budżetowych komórki organizacyjnej właściwej do spraw obsługi Ministra Spraw Zagranicznych.
§  6. 
Pełnomocnika ustanawia się na czas wykonywania przez ministerstwo obsługi Ministra -

Członka Rady Ministrów Konrada Szymańskiego.

§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. (Dz. U. poz. 2260).