Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bandżulu (Republika Gambii). - OpenLEX

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bandżulu (Republika Gambii).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2020 r.

DECYZJA Nr 1 9
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bandżulu (Republika Gambii)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bandżulu (Republika Gambii), kierowany przez konsula honorowego.
§  2. 
Siedzibą konsulatu, o którym mowa w § 1, jest Bandżul.
§  3. 
Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje terytorium Republiki Gambii.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.