Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.19

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 2020 r.

DECYZJA Nr 17/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek"

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
§  1. 
Wprowadza się odznakę pamiątkową 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", zwaną dalej "odznaką".
§  2. 
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;
2)
wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2.
§  3. 
Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 11. MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. BRYG. LEOPOLDA OKULICKIEGO PS. "NIEDŹWIADEK"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 11. MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. BRYG. LEOPOLDA OKULICKIEGO PS. "NIEDŹWIADEK"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 11. MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. BRYG. LEOPOLDA OKULICKIEGO PS. "NIEDŹWIADEK"

1.
Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", zwanej dalej "11MBOT", jest symbolem przynależności środowiskowej. Stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników za nienaganną służbę i pracę oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla 11MBOT.
2.
Odznaka o wymiarach 40x40 mm, ma kształt krzyża kawalerskiego, podzielonego pionowo, którego lewa strona ma barwę ceglastą, symbolizującą walkę w terenie miejskim, natomiast prawa jest barwy zielonej, co symbolizuje walkę w terenie leśnym. Kolorystyka i symbolika nawiązują do Zgrupowania Armii Krajowej "Żelbet", którego tradycje przejęła i z honorem kultywuje 11MBOT. Na pionowe ramiona krzyża nałożony jest miecz barwy srebrnej, ze złotą rękojeścią, zwrócony ostrzem ku górze. Pośrodku krzyża znajduje się herb województwa małopolskiego - rejonu odpowiedzialności 11MBOT. Na górnym ramieniu krzyża znajduje się liczba "11" - numer taktyczny 11MBOT, natomiast na ramionach poziomych - litery "MB" oraz "OT" - skrót nazwy 11MBOT.
3.
Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:
1)
Dowódcy 11MBOT, zwanemu dalej "Dowódcą", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom zawodowym i żołnierzom terytorialnej służby wojskowej, po co najmniej roku nienagannie pełnionej służby w 11MBOT;
3)
żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w 11MBOT,
4)
pracownikom resortu obrony narodowej, po przepracowaniu w 11MBOT co najmniej dwóch lat;
5)
wyjątkowo innym osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla 11MBOT, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.
4.
Odznakę nadaje Dowódca na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy i odnotowuje w kronice 11MBOT.
5.
Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.
6.
Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.
7.
Dowódca powołuje 5-osobową Komisję w składzie:
1)
przewodniczący - Zastępca Dowódcy;
2)
przedstawiciel korpusu oficerów;
3)
przedstawiciel korpusu podoficerów;
4)
przedstawiciel korpusu szeregowych;
5)
przedstawiciel pracowników wojska.
8.
Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Dowódcy.
9.
Do zadań Komisji w szczególności należy:
1)
opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;
2)
prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;
3)
wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.
10.
Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność co najmniej 4/5 jej członków.
11.
Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy.
12.
Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.
13.
Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
14.
Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.
15.
Prawo do posiadania odznaki tracą osoby ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
16.
Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.
17.
Od decyzji Dowódcy przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.
18.
Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy.
19.
Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących 11MBOT, za zgodą Dowódcy.
20.
Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.
21.
Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.