Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2020.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020 i 2338) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 67/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr 95/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 101/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 107/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 111/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 144/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2019 r., zarządzeniem Nr 147/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 października 2019 r., zarządzeniem Nr 170/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 8/2020/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r., w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) rejestr skarg i wniosków dotyczących działalności świadczeniodawców - prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu;";

2)
w § 28 w ust. 2 w pkt 49 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 50 w brzmieniu:

"50) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków dotyczących działalności świadczeniodawców.";

3)
w § 30 w ust. 2 w pkt 30 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

"31) prowadzenie prac związanych z oceną jakości i bezpieczeństwa świadczeń opieki zdrowotnej.";

4)
w § 38 w ust. 3 uchyla się pkt 4 i 21.
§  2. 
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

UZASADNIENIE

Zmiany regulaminu organizacyjnego Centrali Funduszu określonego zarządzeniem Nr 67/2019/GFF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczą
1)
przeniesienia z Departamentu Kontroli do Gabinetu Prezesa Funduszu odpowiedzialności za rozpatrywanie skarg i wniosków składanych na świadczeniodawców;
2)
przeniesienia z Departamentu Kontroli do Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej zadania związanego z prowadzeniem prac związanych z oceną jakości i bezpieczeństwa świadczeń opieki zdrowotnej.