Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MNiSW.2017.68 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Ochrona danych osobowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2017.79 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Data, od której obowiązują wymagania określone w części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XI.

Dz.Urz.URPLWMiPB.2017.1 | komunikat z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2017.47 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2017.47 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2017.47 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2017.47 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2017.47 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2017.47 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.220 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku KOZIEGŁOWY ZD.

Dz.Urz.ULC.2017.530 | ogłoszenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Obowiązki jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.31 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Obowiązki jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2017.31 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

NFZ.2017.119 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

NFZ.2017.119 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.53 | komunikat z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt nienormatywny

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.92 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2017.93 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku.

Dz.Urz.CBA.2017.35 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.94 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiany elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.529 | ogłoszenie z dnia 30 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.

Dz.Urz.WUG.2017.67 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.67 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2017.67 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2018 r.

Dz.Urz.ULC.2017.528 | obwieszczenie z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Programu współpracy partnerskiej Ministerstwa Rozwoju z interesariuszami na lata 2018-2019.

Dz.Urz.MRiF.2017.243 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2017.66 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Szkolenia pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2017.66 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Birkirkarze (Republika Malty).

Dz.Urz.MSZ.2017.72 | decyzja z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2017.71 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach.

Dz.Urz.GUS.2017.52 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.58 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzeń w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.59 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2017.45 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców.

Dz.Urz.MNiSW.2017.64 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MNiSW.2017.65 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2017 r. | Akt jednorazowy

Brakowanie i zniszczenie druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego.

Dz.Urz.GITD.2017.44 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2017.75 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2017 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Algierze.

Dz.Urz.MRiF.2017.238 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Algierze.

Dz.Urz.MRiF.2017.238 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Bernie.

Dz.Urz.MRiF.2017.235 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Bernie.

Dz.Urz.MRiF.2017.235 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Dublinie.

Dz.Urz.MRiF.2017.240 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Dublinie.

Dz.Urz.MRiF.2017.240 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Oslo.

Dz.Urz.MRiF.2017.236 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Oslo.

Dz.Urz.MRiF.2017.236 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Pekinie.

Dz.Urz.MRiF.2017.239 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Pekinie.

Dz.Urz.MRiF.2017.239 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Sofii.

Dz.Urz.MRiF.2017.234 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Sofii.

Dz.Urz.MRiF.2017.234 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Sztokholmie.

Dz.Urz.MRiF.2017.237 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Sztokholmie.

Dz.Urz.MRiF.2017.237 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2017 r. | Akt utracił moc