Ogłoszenie "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru wspierania... - OpenLEX

Ogłoszenie "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2019.4

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2019 r.

DECYZJA Nr 4
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) oraz § 3 i § 8 w związku z § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) ustala się, co następuje:
§  1. 
Ogłasza się "Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego", stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2020 ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY ZWIĄZANYCH ZE SZKOLENIEM MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO W OŚRODKACH DZIAŁAJĄCYCH ZE WSPARCIEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

grafika

Załącznik Nr  1

KATALOG KOSZTÓW do Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).