Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.38

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 1 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Jacek Łabuda - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Luka Szaranowicz - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Urszula Wiercińska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Anisa Gnacikowska- przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Urszula Dąbrowska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Kamil Szmid - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
dr Mirosław Gdesz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Michał Barański - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2. 
Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
§  3. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Urszulę Wiercińską.
§  4. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Anisę Gnacikowską.
§  5. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.