Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Lublinie. - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Lublinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.55

Akt indywidualny
Wersja od: 10 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Lubliniez

Na podstawie art. 361 ust. 5 i ust. 2 w zw. z art. 331 ust. 1a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2020 r. z siedzibą w Lublinie w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Jarosław Kowalski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Marzena Kucharska-Derwisz - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Edyta Telenga - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Marek Mazur - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Agnieszka Jurkowska-Chocyk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Irena Kopiec - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a) 1
 dr hab. Andrzej Niezgoda - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Jacek Leńczuk - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2. 
Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.
§  3. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Jarosława Kowalskiego.
§  4. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dr Marzenę Kucharską-Derwisz.
§  5. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 4 lit. a zmieniona przez § 1 zarządzenia z dnia 10 czerwca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 czerwca 2020 r.