Zmiana Nr 1 do Dyrektywy Zdatności Nr SP-0004-2019-A dotyczącej duralowych łopat wirnika nośnego produkcji firm Aviation Artur Trendak oraz Cellier Aviation zabudowanych na wiatrakowcach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2020.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE Nr 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie Zmiany Nr 1 do Dyrektywy Zdatności Nr SP-0004-2019-A dotyczącej duralowych łopat wirnika nośnego produkcji firm Aviation Artur Trendak oraz Cellier Aviation zabudowanych na wiatrakowcach

Na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495)
ogłasza się,

decyzję administracyjną Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 stycznia 2020 r. znak: ULC-LTT-3/6441-0001/07/19 w sprawie wydania ZmianyNr1 do Dyrektywy Zdatności Nr SP-0004-2019-A dotyczącej duralowych łopat wirnika nośnego produkcji firm Aviation Artur Trendak oraz Cellier Aviation zabudowanych na wiatrakowcach, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Warszawa, 2020.01.13

RZECZPOSPOLITA POLSKA

PREZES

URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Piotr Samson

ULC-LTT-3/6441-0001/07/19

AVIATION Artur Trendak

Nowowiejska 26A,

96-313 Jaktorów-Kolonia

ARGO Aero

Sobienie Jeziory 64

08-443

Sobienie Szlacheckie

Użytkownicy łopat produkcji w/w firm

grafika

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 1580), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) niniejszym informujemy, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w drodze decyzji administracyjnej wydaje zgodnie z wymaganiami Załącznika 8 do Konwencji [tzw. Konwencji chicagowskiej], o której mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy Prawo lotnicze:

Dyrektywę Zdatności Nr SP-0004-2019-A Zmiana Nr 1

dotyczącą duralowych łopat wirnika nośnego produkcji firm Aviation Artur Trendak oraz Cellier Aviation zabudowanych na wiatrakowcach

UZASADNIENIE

W związku z wydaniem przez firmę Aviation Artur Trendak następnej wersji biuletynu serwisowego Nr 01-20 dotyczącego przeglądu łopat wirnika nośnego po zaistniałym wypadku lotniczym, do jakiego doszło na wiatrakowcu typu ZEN 1/TERCEL z zabudowanymi duralowymi łopatami wirnika nośnego produkcji w/w firmy, w celu poprawnego wykonania przeglądu łopat produkcji Aviation Artur Trendak oraz firmy Cellier Aviation (z uwagi na zbieżność konstrukcji i technologii produkcji) niniejsza Dyrektywa Zdatności Zmiana Nr 1 wprowadza przeglądy łopat wirnika nośnego według pkt 5 Dyrektywy oraz obowiązkowego biuletynu serwisowego Nr 01-20.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze dla statków powietrznych nieobjętych nadzorem EASA Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje zgodnie z wymaganiami Załącznika 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, dyrektywy zdatności określające obowiązki dla użytkowników i właścicieli statków powietrznych w zakresie ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego.

W związku z powyższym zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsza decyzja administracyjna wprowadzająca Dyrektywę Zdatności zostaje ogłoszona w Dziennika Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego i będzie uznana za doręczoną strunom z upływem 14 dni od dnia jej publikacji.

POUCZENIE

1. Od decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu strunie nie służy odwołanie, jednak strona może, zgodnie z przepisami art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), dalej jako "KPA" zwrócić się do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Jeśli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, na podstawie art. 50 § 3, art. 52 § 3, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.), dalej "ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji stronie, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wpis stały od skargi wynosi 200 zł. Strona ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy, na podstawie art. 243 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, może być złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

3. Strona może, na podstawie art. 127a § 1 kpa, w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w punkcie 1 pouczenia, złożyć Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia takiego oświadczenia, przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna, prawomocna i nie przysługuje od niej prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Załącznik:

Dyrektywa Zdatności Nr SP-0004-2019-A Zmiana Nr 1.

Otrzymują:

1. Aviation Artur Trendak

2. ARGO Aero

3. PKBWL

4. LBB

5. LTT-2

6. LTT-3 a/a

7. LTT-4

RZECZPOSPOLITA POLSKAREPUBLIC OF POLAND
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGOCIVIL AVIATION AUTHORITY

ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa, Tel. (4822) 520 73 36, Fax. (4822) 520 73 73

Warszawa, dn. 07.01.2020r.

Warsaw, day/month/year

DYREKTYWA ZDATNOŚCI - AIRWORTHINESS DIRECTIVE

Nr SP-0004-2019-A

Zmiana Nr 1 / 1st Revision

Zmiana Nr 1 dotyczy zapisu w punkcie 5 oraz w punkcie 7 - dokonano zamiany biuletynu serwisowego Nr 01-19 na Nr 01-20.

1st Revision concerns contents of point: 5 and 7 - bulletin numeration has been changed from SB 01-19 into SB-01-20.

5. Działania korygujące (dla wyrobów importowanych wpisać "jak w AD" pkt 6):

Nakazuje się wszystkim właścicielom / użytkownikom wiatrakowców z zabudowanymi duralowymi łopatami WN produkcji firm Aviation Artur Trendak lub Cellier Aviation:

1. Łopaty z nalotem do 1000 godz. - dokonać przeglądu łopat WN przed pierwszym lotem oraz co 25 godz. lotu zgodnie z obowiązkowym biuletynem firmy Trendak Nr 01-20 zawartym na stronie internetowej Aviation Artur Trendak w zakładce "Do pobrania" - "Biuletyny Serwisowe" - "Biuletyn Serwisowy- Rotor".

Podczas przeglądu nasadowej części łopaty (po dokładnym umyciu i przy użyciu lupy powiększającej x5 lub x10) szczególną uwagę zwrócić należy na wszystkiego rodzaju uszkodzenia, a w szczególności pęknięcia. Dodatkowo wykonać sprawdzenie na obecność pęknięć nasadowej części łopaty metodą penetracyjną podaną w pkt 6 w/w biuletynu.

Wszystkie łopaty że stwierdzonymi lub podejrzanymi uszkodzeniami powinny być wycofane z eksploatacji do oceny przez uprawnionych specjalistów/organizacje.

Demontaż i montaż łopat wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi technicznej w/w firm.

2. Łopaty z nalotem powyżej 1000 godz. wycofuje się tymczasowo z eksploatacji do czasu zakończenia badania wypadku lotniczego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

Corrective actions (for imported products enter "as in AD" point 6):

All owners / operators of gyroplanes with installed duraluminium main rotor blades made by Aviation Artur Trendak or Cellier Aviation Companies are required to perform the following actions:

1) The blades with flight hours less than 1000 (one thousand) hours - Inspect blades before the first flight and every 25 hours flight in accordance with the 01-20 Trendak Mandatory Service Bulletin shown on internet web site "Aviation Artur Trendak" - "Dowload" - "Service bulletins" - "Biuletyn Serwisowy - Rotor". During inspection of the root part of the blade (after thorough washing and using a magnifying glass x5 or x10), special attention should be paid to all types of damage, in particular cracks. Additional perform a dye penetrant inspection of the root part of the blade according to point 6 m/a bulletin.

All blades with identified or suspected damages should be withdrawn from operation for assessment by authorized specialists / organizations.

Disassembly and assembly of main rotor blades should be done according to Maintenance Manual issued by m/a companies.

2) The blades with flight hours more than 1000 (one thousand) hours temporarily should be withdraw from operation until the end of the accident investigation by Polish State Investigation Committee.

7. Dokumentacja związana (Biuletyn Obowiązkowy): Obowiązkowy biuletyn serwisowy Nr 01-20 Ref. publications (Mandatory Bulletin): Trendak Mandatory Service bulletin 01-20

Niniejsza Dyrektywa Obowiązuje z dniem: Z dniem ogłoszenia.

/ Effectivity date of this AD: (day/month/year): The day of publication.

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

DEPARTAMENT TECHNIKI LOTNICZEJ

ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa, Tel. (4822) 520 73 36, Fax. (4822) 520 73 73

Warszawa, dn. 07.01.2020 r.

ULC/LTT-3/0004/2019/AD

Według rozdzielnika

Dotyczy: Wydania Zmiany Nr 1 do Dyrektywy Zdatności

Concerns: The issuance of Ist Revision to the Airworthiness Directive

Zatwierdzam i wprowadzam, jako obowiązującą z chwilą otrzymania Zmianę Nr 1 do Dyrektywę Zdatności Nr SP-0004-2019-A z dnia 07.01.2020 r.

I approve and introduce, as mandatory when received, the 1st Revision to the Airworthiness Directive No. SP-0004-2019-A of January, 7.2020.

Zmiana Nr 1 do Dyrektywy Zdatności dotyczy: wszystkich wiatrakowców z zabudowanymi duralowymi łopatami wirnika nośnego produkcji firm Aviation Artur Trendak lub Cellier Aviation.

The 1st Revision to the Airworthiness Directive applies to:

Gyroplane with installed duraluminium main rotor blades produced by Aviation Artur Trendak Company or Cellier Aviation Company entered in the record or register of civil aircraft managed by the President of the Civil Aviation Authority or a foreign state record or register.

Przyczyna wprowadzenia Zmiany Nr 1 do Dyrektywy Zdatności:

Wydanie kolejnego biuletynu SB 01-20 dotyczącego ułamanie się łopaty wirnika nośnego w locie.

Applies (description of the defect, part's drawing):

Issuing of second SB 01-20 concerning of one of duraluminium main rotor blade broke during operation of gyroplane ZEN 1/TERCEL

Niniejszym informujemy wszystkich użytkowników i właścicieli tych wiatrakowców o obowiązku zastosowania się do wymagań podanych w pkt 5. Dyrektywy Zdatności SP-0004-2019-A Zmiana 1

We hereby inform all users of these gyroplanes about the obligation to comply with the recommendations and corrective actions stated in 1st Revision to the Airworthiness Directive SP-0004-2019-A point. 5.

Załączniki: 1. Dyrektywa Zdatności AD Nr SP-0004-2019-A zmiana Nr 1.

Enclosures 1: 1st Revision to the Airworthiness Directive SP-0004-2019-A

Rozdzielnik:

Producenci łopat WN:- Aviation Artur Trendak
-ARGO Aero
Komórki organizacyjne ULC:- LBB
-LTT-2
-LTT-3
-LTT-4.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL)