Powołanie Zespołu do spraw reformy systemu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, systemu doskonalenia zawodowego... - OpenLEX

Powołanie Zespołu do spraw reformy systemu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w kraju oraz wypracowania rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2020 r.

DECYZJA Nr 10/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw reformy systemu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w kraju oraz wypracowania rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych

Na podstawie art. 2 pkt 1, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 9 lit. a i e, pkt 10 i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do spraw reformy systemu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w kraju oraz wypracowania rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1) 1
 Przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Wojciech

SKURKIEWICZ;

2)
Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Kadr lub osoba przez niego wskazana;
3)
Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego właściwy do spraw szkolnictwa wojskowego;
4)
Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
5)
Członkowie - przedstawiciele wyznaczeni przez:
a)
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
b)
Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
c)
Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
d)
Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej,
e)
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
f)
Dyrektora Departamentu Budżetowego,
g)
Dyrektora Departamentu Kadr - dwóch członków,
h)
Dyrektora Departamentu Kontroli,
i)
Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
j)
Dyrektora Departamentu Prawnego,
k)
Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia,
l)
Dyrektora Wojskowych Spraw Zagranicznych,
m)
Rektorów - Komendantów uczelni wojskowych:
Akademii Sztuki Wojennej,
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego,
Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,
Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki,
Lotniczej Akademii Wojskowej.
2. 
W pracach Zespołu, mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci oraz specjaliści będący żołnierzami zawodowymi lub pracownikami resortu obrony narodowej, zaproszeni przez Przewodniczącego.
3. 
Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  3. 
1. 
Celem prac Zespołu jest w szczególności:
1)
dokonanie przeglądu i analizy obowiązujących regulacji prawnych z zakresu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących realizacji procesu rekrutacji osób do służby kandydackiej w uczelniach wojskowych oraz procesu kształcenia, w tym praktyk i szkolenia specjalistycznego;
3)
wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy;
4)
wypracowanie rozwiązań organizacyjno - prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych.
2. 
Prace Zespołu zakończone zostaną opracowaniem projektów koncepcji:
1)
"Koncepcja funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", zawierającej analizę obowiązujących regulacji prawnych wraz z rekomendacjami dotyczącymi wdrożenia modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania obu systemów;
2)
"Koncepcja rozwiązań organizacyjno - prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych", zawierającej analizę obowiązujących regulacji prawnych wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwości kształcenia cudzoziemców w polskich uczelniach wojskowych z wykorzystaniem infrastruktury wojskowej, broni, amunicji oraz innych (niezbędnych do szkolenia) środków bojowych.
§  4. 
Przewodniczący lub wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu i ustala ich porządek;
2)
określa zadania dla członków Zespołu;
3)
rozstrzyga o rozwiązaniach przyjętych w projektach koncepcji, o których mowa w § 3 ust. 2;
4)
powołuje tematyczne grupy robocze, w skład których wchodzą członkowie Zespołu, eksperci oraz specjaliści będący żołnierzami zawodowymi lub pracownikami resortu obrony narodowej, o których mowa w § 2 ust. 2.
§  5. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego.
§  6. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. 
Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. 
Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.
4. 
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół. Protokół zatwierdza Przewodniczący lub wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego.
§  7. 
Prace i posiedzenia Zespołu mogą mieć charakter niejawny, stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
§  8. 
1. 
Obsługę organizacyjno - techniczną prac Zespołu zapewnia Sekretarz.
2. 
Do obowiązków Sekretarza należy w szczególności:
1)
koordynacja przygotowania posiedzeń Zespołu oraz dostarczenie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Zespół;
2)
informowanie członków Zespołu o terminie posiedzenia Zespołu oraz porządku obrad;
3)
sporządzanie listy obecności uczestników posiedzenia Zespołu;
4)
przygotowywanie protokołów z posiedzeń Zespołu.
§  9. 
Udział w pracach Zespołu i tematycznych grupach roboczych jest nieodpłatny.
§  10. 
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do swojej właściwości, na wniosek Przewodniczącego, udzielą niezbędnej pomocy do właściwej realizacji zadań Zespołu.
§  11. 
Zespół przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej projekty koncepcji, o których mowa w § 3 ust. 2.
§  12. 
Z dniem zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej opracowanych przez Zespół projektów koncepcji, o których mowa w § 3 ust. 2:
1)
Zespół rozwiązuje się;
2)
traci moc decyzja.
§  13. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 decyzji nr 83/MON z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz.Urz.MON.2020.102) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 czerwca 2020 r.