Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Las Palmas de Gran Canaria (Królestwo Hiszpanii).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2020 r.

DECYZJA Nr 1 8
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 30 stycznia 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Las Palmas de Gran Canaria (Królestwo Hiszpanii)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 15 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Las Palmas de Gran Canaria (Królestwo Hiszpanii) (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 35) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje następujące wyspy prowincji Las Palmas: Gran Canaria, Fuerteventura i Lanzarote.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 7 marca 2020 r.