Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.39

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 1 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Poznaniu w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Agnieszka Marek - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Piotr Binas - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Anna Mikołajczak - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Ewa Habryn-Chojnacka - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Tomasz Kosmalewicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Wojciech Celichowski - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
Izabela Paluszyńska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Bernard Rozwałka - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2. 
Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
§  3. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Tomasza Kosmalewicza.
§  4. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Bernarda Rozwałkę.
§  5. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w Poznaniu i Zielonej Górze.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.