Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2020.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 5 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 3/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2019 r. poz. 57) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektor Generalny zatwierdza regulaminy wewnętrzne w drodze zarządzenia.",

b)
uchyla się ust. 5 i 6,
c)
w ust. 7 wyrazy "ust. 3-6" zastępuje się wyrazami " ust. 3 i 4";
2)
w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Nadzoru Inspekcyjnego przygotowuje kierunki działań Inspekcji i Ramowy Plan Kontroli dla wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego; opracowuje procedury kontrolne dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, opiniuje drogowe procedury kontrolne odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu; prowadzi kontrolę prawidłowości realizacji zadań Inspekcji w Biurze Kontroli Opłaty Elektronicznej, wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz delegaturach terenowych; sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór nad działalnością kontrolną wojewódzkich inspektorów transportu drogowego; analizuje realizację zadań Inspekcji wynikających z zadań bieżących oraz wytycznych Głównego Inspektora; analizuje potrzeby szkoleniowe w zakresie szkoleń inspektorów Inspekcji oraz opracowuje szczegółowe programy ich szkolenia; organizuje kursy specjalistyczne i szkolenia inspektorów Inspekcji; zapewnia realizację obowiązku współdziałania Inspekcji z innymi służbami i podmiotami, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; wykonuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 54d ust. 1 tej ustawy; analizuje wnioski o przeprowadzenie kontroli oraz informacje na temat nieprawidłowości w przewozach drogowych, wydając stosowne zalecenia dla wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz delegatur terenowych; analizuje potrzeby rozwojowe systemów teleinformatycznych wspierających czynności kontrolne i bierze udział w pracach Biura Teleinformatyki w tym zakresie oraz koordynuje zbieranie danych z systemów informatycznych Inspekcji, w zakresie danych o działalności kontrolnej, w związku z zapytaniami podmiotów krajowych; a także we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu koordynuje realizację projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego.".

§  2. 
1. 
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz osoba wyznaczona do koordynacji delegatur terenowych przedłożą Dyrektorowi Generalnemu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do zatwierdzenia regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych dostosowane do treści niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. 
Do czasu zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych wydanych na podstawie ust. 1, zachowują moc postanowienia dotychczas obowiązujących regulaminów wewnętrznych w zakresie, w jakim są zgodne z niniejszym zarządzeniem.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.