Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2020.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2020
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 3 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

Na postawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 51/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania (Dz. Urz. GITD poz. 52):
1) w § 6:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przewodniczący Komisji, po uzyskaniu zgody Archiwum Akt Nowych na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej na nośnikach informatycznych, zleci Koordynatorowi projektu pn. "Wytworzenie i wdrożenie centralnego systemu przetwarzania dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju systemu" usunięcie z nośników informatycznych dokumentacji przewidzianej do brakowania z systemu Centrum Przetwarzania Danych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (dalej: CPD CANARD). Koordynator ww. projektu sporządzi potwierdzenie usunięcia danych i obrazów z systemu CPD CANARD, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, potwierdzając wykonanie wskazanych czynności przez pracowników GITD, we współpracy z/lub przez uprawnionych pracowników firm współpracujących z GITD, posiadających wiedzę specjalistyczną w dziedzinie informatyki.",

b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym, po wyrazach "o której mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "lub w ust. 1a";
2) Załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) Załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

 Warszawa, dn.......................

Potwierdzenie usunięcia danych i obrazów z systemu:

- ARCHIWUM ELEKTRONICZNE AE )*

- SYSTEM CPD CANARD )*

Na podstawie decyzji Archiwum Akt Nowych nr ................ z dnia ..............., wyrażającej zgodę na brakowanie dokumentacji oznaczonej:

- znak sprawy/znak teczki ..........................................................................................

- kategoria archiwalna ..........................................................................

- sygnatura archiwalna .........................................................................

- lata skrajne .........................................................................................

- hasło klasyfikacyjne dokumentacji .........................................................................................

- uwagi .......................................................................................................................................

na zlecenie z dnia .................................... Przewodniczącego Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej do brakowania, w dniu ....................... pracownicy

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

usunęli z systemu:

* ARCHIWUM ELEKTRONICZNE AE dane i obrazy spraw z systemu Fet Traffic )*

* CPD CANARD )*

dokumentację określoną powyżej w ilości .................................. spraw,

o pojemności ....................................... GB.

)* - właściwe zaznaczyć

.......................................................................................................................

pieczęć i podpisczytelny podpis pracownika

kierującego komórką ds. informatykiusuwającego dane

lub koordynatora projektu

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

 Warszawa, dn.......................

Protokół brakowania dokumentacji

W dniu ................. Członkowie Komisji powołanej zarządzeniem nr .............. Głównego

Inspektora Transportu Drogowego z dnia w składzie:

1. .......................................................................... reprezentująca/y ...........................................

2. .......................................................................... reprezentująca/y ...........................................

3. .......................................................................... reprezentująca/y ...........................................

4. .......................................................................... reprezentująca/y ...........................................

5. .......................................................................... reprezentująca/y ...........................................

6. .......................................................................... reprezentująca/y ...........................................

7. .......................................................................... reprezentująca/y ...........................................

na podstawie:

1. decyzji Archiwum Akt Nowych nr ................. z dnia ....................., wyrażającej zgodę na brakowanie akt oznaczonych:

- znak sprawy/znak teczki ...................................................................................

- kategoria archiwalna .........................................................................................

- sygnatura archiwalna ........................................................................................

- lata skrajne ........................................................................................................

- hasło klasyfikacyjne dokumentacji ..................................................................................

...........................................................................................................................................

- uwagi ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. otrzymanego Potwierdzenia usunięcia danych z systemu:

- ARCHIWUM ELEKTRONICZNE AE )*

- SYSTEM CPD CANARD )*

z dnia .........................................;

3. po dokonaniu w dniu ................ sprawdzenia poprawności usunięcia danych w systemie:

- ARCHIWUM ELEKTRONICZNE AE )*

- SYSTEM CPD CANARD )*

stwierdzają wybrakowanie akt określonych w punkcie 1.

)* - właściwe zaznaczyć

 Komisja:

 1. ..........................................................................

 2. ..........................................................................

 3. ..........................................................................

 4. ..........................................................................

 5. ..........................................................................

 6. ..........................................................................

 7. ..........................................................................