Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2020.12 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W celu wypracowania rozwiązań w zakresie wsparcia przedsiębiorców, w tym poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym, w kontaktach z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej, powołuje się Zespół Roboczy do spraw Wsparcia Przedsiębiorców, zwany dalej "Zespołem".
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
wypracowanie możliwych instrumentów wsparcia przedsiębiorców;
2)
monitorowanie negatywnych zjawisk występujących w relacjach: przedsiębiorcy a organy Krajowej Administracji Skarbowej i rekomendowanie instrumentów oraz inicjatyw w celu zapobieżenia występowaniu tych zjawisk;
3)
tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi;
4)
opracowywanie propozycji dobrych praktyk mających na celu utrzymywanie właściwych relacji pomiędzy organami Krajowej Administracji Skarbowej a przedsiębiorcami.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
zastępca przewodniczącego Zespołu - wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu pracownik Ministerstwa Finansów;
3)
członkowie:
a)
(uchylona),
aa)
Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
b)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny,
c)
przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
ca)
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
d)
Rzecznik Praw Przedsiębiorców,
e)
czterech przedstawicieli przedsiębiorców;
4)
sekretarz Zespołu - wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu pracownik Ministerstwa Finansów.
2. 
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez innych upoważnionych przedstawicieli.
3. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu oraz przedstawicieli innych podmiotów niż wymienione w ust. 1 pkt 3, w szczególności przedstawicieli organów administracji publicznej, organów samorządu gospodarczego i zawodowego.
§  4. 
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach, w drodze uzgodnienia stanowisk.
2. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Finansów cyklicznie lub doraźnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.
3. 
Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu.
§  6. 
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  7. 
Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.