Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kar pieniężnych oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2020.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE NAŁOŻENIA NA ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI (sygn. DFF-FIZ.456.4.2018.WZ)

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie nałożenia na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kar pieniężnych oraz cofnięcia zezwolenia (sygn. DFF-FIZ.456.4.2018.WZ) - decyzja jest nieostateczna:
DFF-FIZ.456.4.2018.WZ Warszawa, 4 lutego 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. dalej: "k.p.a."), art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298 z późn. zm.), art. 228 ust. 1c pkt 2 i 3 w zw. z art. 228 ust. 1c pkt 4 oraz art. 228 ust. 1c pkt 2 i 3 w zw. z art. 228 ust. 2 pkt 2 i art. 228 ust. 1d, a także art. 228 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, dalej: "ustawa o funduszach inwestycyjnych"),

Komisja Nadzoru Finansowego

1.
nakłada na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) za naruszenie przez to towarzystwo art. 48 ust. 2a pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez zarządzanie funduszami inwestycyjnymi: Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności, Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 2 (obecnie: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 w likwidacji), Altus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Omega Wierzytelności Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Protegat 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Universe Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym i GetBack Windykacji Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (obecnie: Grom Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego oraz art. 45a ust. 4a ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez nieprawidłowe wykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu to towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi wyżej wymienionych funduszy;
2.
nakłada na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) za naruszenie przez Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 (obecnie: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 w likwidacji), Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1859) oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów wyżej wymienionych funduszy;
3.
cofa Altus Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zezwolenie udzielone decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 grudnia 2008 r., (znak DFL/4030/139/69/07/08/V/KNF/52-1-1/AG) na:
a)
wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu - za naruszenia, o których mowa w pkt 1 i 2,
b)
wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych - w związku z ustaleniem, że naruszenie, o którym mowa w pkt 1, jest rażące.
4.
nadaje niniejszej decyzji w zakresie punktu 3 rygor natychmiastowej wykonalności.

(...)