Zmiana decyzji w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży... - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2020.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lutego 2020 r.

DECYZJA Nr 27
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 4 lutego 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

W celu racjonalizacji gospodarki środkami finansowymi Komendy Głównej Straży Granicznej przeznaczonymi na usługi telekomunikacyjne ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 127 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 43 oraz z 2018 r. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9) komórka organizacyjna - komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej;

10) Dyrektor BŁiI KGSG - dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej;",

b)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) połączenia prywatne - SMS-y, MMS-y i inne połączenia o podwyższonej płatności, niezwiązane z potrzebą komunikowania się w związku z realizacją zadań służbowych, z wyłączeniem połączeń na numery infolinii: 80X XXX XXX i 0080X XXX XXX;",

c)
po pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:

"15) DOL - funkcjonalność umożliwiająca abonentom podgląd szczegółowych rozliczeń wygenerowanych z systemu SORT;

16) ID SG - unikalna nazwa przypisana określonemu użytkownikowi, używana podczas logowania umożliwiająca uprawniony dostęp do danego komputera w Straży Granicznej.";

2)
w § 2:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Przydzielenie lub cofnięcie użytkownikowi numeru służbowego wraz z proponowanym limitem na usługi telekomunikacyjne następuje na wniosek kierownika komórki organizacyjnej lub Komendanta BSWSG, w którym użytkownik pełni służbę albo jest zatrudniony, zatwierdzony przez Dyrektora BŁiI KGSG.

2. W przypadku członka zakładowej organizacji związkowej, pracowników służby BHP, doradcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka, Równego Traktowania i Etyki Zawodowej o przydzieleniu numeru służbowego wraz z proponowanym limitem na usługi telekomunikacyjne, decyduje na ich wniosek Komendant Główny Straży Granicznej lub jego zastępca ds. logistycznych.",

b)
uchyla się ust. 3,
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku przeniesienia:

1) kierownika komórki organizacyjnej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, Komendanta BSWSG lub ich zastępców, albo

2) naczelnika wydziału, zastępcy naczelnika oraz kierownika sekcji do dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej albo Grupy Stanowisk Tymczasowych BKiSz

- o pozostawieniu karty SIM z limitu kart SIM ustalonego dla danej komórki organizacyjnej i przyznaniu limitu na usługi telekomunikacyjne decyduje Komendant Główny Straży Granicznej lub jego zastępca ds. logistycznych rozpatrując wniosek.",

d)
po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 sporządza osoba z wewnętrznej komórki organizacyjnej BŁiI właściwej w sprawach rozliczeń usług telekomunikacyjnych.

6. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1, 2 i 4 stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 2a do decyzji. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, należy przesyłać do BŁiI.";

3)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku uszkodzenia lub utracenia karty SIM abonent zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym upoważnionej osoby z wewnętrznej komórki organizacyjnej BŁiI właściwej w sprawach rozliczeń usług telekomunikacyjnych.";

4)
w § 4:
a)
w ust. 1:
w pkt 2:
--
lit. a-c otrzymują brzmienie:

a) kierownika komórki organizacyjnej lub Komendanta BSWSG,

b) zastępcy kierownika komórki organizacyjnej, zastępcy Komendanta BSWSG, rzecznika prasowego, głównego księgowego i doradcy Komendanta Głównego Straży Granicznej,

c) łącznie dla abonentów wykonujących obowiązki służbowe przewidziane dla sekretariatu kierowników komórek organizacyjnych lub Komendanta BSWSG;",

--
uchyla się lit. d,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 40 zł dla - radcy prawnego, legislatora, dziekana, naczelnika wydziału, audytora wewnętrznego, wicedziekana, głównego specjalisty, głównego specjalisty ds. legislacji, radcy, zastępcy naczelnika wydziału, kierownika samodzielnej sekcji, eksperta (funkcjonariusza), kierownika sekcji, kierownika kancelarii;",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Komendant Główny Straży Granicznej lub jego zastępca ds. logistycznych może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyznać abonentowi na wniosek kierownika komórki organizacyjnej lub Komendanta BSWSG, w której ten abonent pełni służbę lub jest zatrudniony, limit na usługi telekomunikacyjne w innej wysokości niż określony w ust. 1. Wzór wniosku, stanowi załącznik nr 2a do decyzji.";

5)
w § 7:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1 Kierownik komórki organizacyjnej lub Komendant BSWSG występuje do Dyrektora BŁiI KGSG z wnioskiem o:

1) przydzielenie numeru służbowego dla abonenta pełniącego służbę lub zatrudnionego w podległej jemu komórce organizacyjnej;

2) zmianę wysokości przyznanego abonentowi limitu na usługi telekomunikacyjne w związku z wystąpieniem okoliczności mającej wpływ na wysokość tego limitu;

3) cofnięcie przydziału numeru służbowego abonentowi w związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniającej cofnięcie tego przydziału.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku kierownika komórki organizacyjnej lub Komendanta BSWSG wniosek o przydział lub cofnięcie numeru służbowego, sporządza osoba z wewnętrznej komórki organizacyjnej BŁiI właściwej w sprawach rozliczeń usług telekomunikacyjnych, a zatwierdza Dyrektor BŁiI KGSG.";

6)
w § 8:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor BŁiI KGSG sporządza i wysyła do kierowników komórek organizacyjnych oraz Komendanta BSWSG:",

b)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Kierownicy komórek organizacyjnych oraz Komendant BSWSG są odpowiedzialni za:",

c)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. W przypadku braku możliwości dokonania potrąceń zgodnie z ust. 6, 9 lub 10 Dyrektor BŁiI KGSG dokonuje zablokowania połączeń wychodzących z przydzielonych abonentowi numerów służbowych, a następnie informuje go pisemnie o konieczności uregulowania wszystkich zaległych należności związanych z wykorzystaniem przydzielonych numerów służbowych. Dyrektor BŁiI KGSG informuje pisemnie kierownika komórki organizacyjnej lub Komendanta BSWSG o konieczności zablokowania połączeń wychodzących abonentowi. Po uregulowaniu wszystkich należności następuje odblokowanie połączeń wychodzących.",

d)
ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Główny Księgowy KGSG comiesięcznie powiadamia Dyrektora BŁiI KGSG o abonentach, którzy nie dokonali, zgodnie z ust. 10, wpłaty na konto KGSG.";

7)
w § 9:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku, gdy abonent przekroczy przyznany mu limit na usługi telekomunikacyjne, kierownik komórki organizacyjnej lub Komendant BSW SG może wystąpić do Dyrektora BŁiI KGSG z wnioskiem o akceptację zasadności przekroczenia tego limitu.

2. W przypadku, gdy abonentem, który przekroczył przyznany mu limit na usługi telekomunikacyjne, jest kierownik komórki organizacyjnej lub Komendant BSWSG, może on wystąpić z wnioskiem o akceptację zasadności przekroczenia limitu na usługi telekomunikacyjne do Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępcy ds. logistycznych.",

b)
ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 11 do decyzji. W tym wniosku kierownik komórki organizacyjnej lub Komendant BSWSG szczegółowo wyjaśnia powody uzasadniające przekroczenie limitu na usługi telekomunikacyjne.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, przesłany do BŁiI po upływie 14 dni roboczych od dnia wysłania rejestru opłat za usługi telekomunikacyjne do danej komórki organizacyjnej lub BSWSG, nie będzie rozpatrywany.";

8)
w § 10:
a)
w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Komendantowi BSWSG w zakresie abonentów pełniących służbę lub zatrudnionych w BSWSG.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szczegółowe rozliczenie wygenerowane z systemu SORT dla indywidualnego abonenta wydawane są bezpośrednio w wewnętrznej komórce organizacyjnej BŁiI właściwej w sprawach rozliczeń usług telekomunikacyjnych lub poprzez DOL.";

9)
w § 11 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:

"1. Wprowadza sie limit kart SIM dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz BSWSG.

2. Wzór limitu kart SIM dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz BSWSG stanowi załącznik nr 12 do decyzji.

3. Wysokość limitu kart SIM, uwzględniając potrzeby komórek organizacyjnych oraz BSWSG, możliwości finansowe Straży Granicznej i dotychczasową wysokość tego limitu, ustala corocznie na kolejny rok kalendarzowy Dyrektor BŁiI KGSG. Wysokość tego limitu podlega zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępcę ds. logistycznych.

4. Zwiększenie przyznanego limitu kart SIM może nastąpić na wniosek kierowników komórek organizacyjnych, Komendanta BSWSG lub z inicjatywy Dyrektora BŁiI KGSG po przeprowadzonej analizie w tym zakresie.";

10)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Do akceptowania wniosków o przydział lub cofnięcie numeru służbowego z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 oraz prowadzenia korespondencji z kierownikami komórek organizacyjnych lub Komendantem BSWSG w sprawach, o których mowa w § 8 ust. 1 i 11 oraz w § 10, upoważniona jest w imieniu Dyrektora BŁiI KGSG osoba z wewnętrznej komórki organizacyjnej BŁiI właściwej w sprawach rozliczeń usług telekomunikacyjnych, wyznaczona przez Dyrektora BŁiI KGSG.";

11)
uchyla § 14;
12)
załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;
13)
załącznik nr 2 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji,
14)
po załączniku nr 2 do decyzji dodaje się załącznik nr 2a w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji
15)
załącznik nr 3 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej decyzji,
16)
załącznik nr 4 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej decyzji,
17)
załącznik nr 7 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej decyzji;
18)
załącznik nr 8 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej decyzji;
19)
załącznik nr 9 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej decyzji;
20)
załącznik nr 11 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej decyzji;
21)
załącznik nr 12 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej decyzji;
22)
załącznik nr 13 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej decyzji.
§  2. 
Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, na podstawie decyzji, o której mowa w § 1, są rozpatrywane na zasadach określonych w niniejszej decyzji.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK

o przydzielenie numeru służbowego

Na podstawie decyzji nr 127 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 43, z 2018 r. poz. 14 oraz z 2020 r. poz. 7) wnoszę o przydzielenie numeru służbowego oraz miesięcznego limitu na usługi telekomunikacyjne:
Stopień, imię i nazwiskoNr ID SG
Stanowisko służbowe
Komórka organizacyjna/BSWSG*
Pomieszczenie służbowe (adres, nr budynku, nr pok.)
Rodzaj numeru: komórkowy, stacjonarny, karta SIM do Internetu, inny* - podać rodzaj
Już przydzielony numer służbowy:
Proponowany limit na usługi telekomunikacyjne zgodnie z § 4 decyzji
Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował(a):
Uzasadnienie wniosku:
Uwagi:

 ........................................................................

 (pieczątka i podpis kierownika komórki

 organizacyjnej/komendanta BSW SG*)

Przydzielono numer: ....................................................................................................................

oraz przyznano limit na usługi telekomunikacyjne w wysokości .............................. zł netto.

 .......................................................................................................

 ZATWIERDZAM (pieczątka i podpis dyrektora BŁiI KGSG)

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK

o cofnięcie numeru służbowego

Na podstawie decyzji nr 127 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 43, z 2018 r. poz. 14 oraz z 2020 r. poz. 7) wnoszę o cofnięcie przydziału numeru służbowego oraz miesięcznego limitu na usługi telekomunikacyjne:
Stopień, imię i nazwiskoNr ID SG
Stanowisko służbowe
Komórka organizacyjna/BSWSG*
Pomieszczenie służbowe (adres, nr budynku, nr pok.)
Rodzaj numeru służbowego: komórkowy, stacjonarny, karta SIM do Internetu, inny* - podać rodzaj
Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował (a):
Uzasadnienie wniosku:
Uwagi:

 ........................................................................

 (pieczątka i podpis kierownika komórki

 organizacyjnej/komendanta BSW SG*)

Anulowano przydział numeru ......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 .........................................................................................................

 ZATWIERDZAM (pieczątka i podpis dyrektora BŁiI KGSG)

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  3

"ZATWIERDZAM"

...............................................................................

(pieczątka i podpis Komendanta Głównego

Straży Granicznej lub jego Zastępcy

ds. logistycznych)

WNIOSEK

Na podstawie decyzji nr 127 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG z 2017 r. poz. 43, z 2018 r. poz. 14 oraz z 2020 r. poz. 7) wnoszę o*:

-
przydzielenie numeru służbowego,
-
cofnięcie numeru służbowego,
-
przyznanie limitu na usługi telekomunikacyjne zgodnie z § 2 ust. 4 / § 4 ust. 5.
Stopień, imię i nazwiskoNr ID SG
Stanowisko służbowe
Komórka organizacyjna/BSWSG*
Pomieszczenie służbowe (adres, nr budynku, nr pok.)
Rodzaj numeru: komórkowy, stacjonarny, karta SIM do Internetu, inny* - podać rodzaj
Już przydzielony numer służbowy:
Proponowany limit na usługi telekomunikacyjne
Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował (a):
Uzasadnienie wniosku:
Uwagi:

 ........................................................................

 (pieczątka i podpis kierownika komórki

 organizacyjnej/komendanta BSW SG*)

Przydzielono numer: ...................................................................................................................

oraz przyznano limit na usługi telekomunikacyjne w wysokości .............................. zł netto.

 ............................................................................

 ZATWIERDZAM

 (pieczątka i podpis dyrektora BŁiI KGSG)

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Rejestru opłat za usługi telekomunikacyjne

 Warszawa, ........................

Rejestr opłat za usługi telekomunikacyjne za okres od .......................... do ..........................

Lp.NazwiskoImięNr ID SGKomórka organizacyjna /BSW SGNETTOVATBRUTTOPodpis

Sporządził: .................................................. Sprawdził: ..............................................

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Zestawienie wykorzystanych usług telekomunikacyjnych, które mogą być uznane za prywatne za okres od .......................... do ..........................
NazwiskoImięNr ID SGKomórka organizacyjna

/BSWSG

DataOpis usługiNettoVatBruttoDO

ZAPŁATY

Podpis

Sporządził: .................................................. Sprawdził: ..............................................

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

Wykaz opłat za usługi telekomunikacyjne

 Warszawa, ...............................

ZATWIERDZAM

..............................................................................

(pieczątka i podpis Dyrektora BŁiI KGSG)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA OKRES od ................... do......................... r. do wpłacenia na konto KGSG do dnia .................................. r.

NazwiskoImięKomórka organizacyjna, BSW SGNr ID SGDo zapłatyPrzyjąć na pozycję budżetową
RAZEM:

Sporządził: .................................................. Sprawdził: ..............................................

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

Wykazu opłat za usługi telekomunikacyjne do potrącenia z najbliższego uposażenia funkcjonariuszy

 Warszawa, ...............................

ZATWIERDZAM

..............................................................................

(pieczątka i podpis Dyrektora BŁiI KGSG)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA OKRES od ................... do......................... r. do potrącenia z najbliższego uposażenia funkcjonariuszy

NazwiskoImięKomórka organizacyjna, BSW SGNr ID SGDo ZapłatyPrzyjąć na pozycję budżetową
RAZEM:

Sporządził: Sprawdził:

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

Wykazu opłat za usługi telekomunikacyjne do potrącenia z najbliższego wynagrodzenia pracownika

 Warszawa, ...............................

ZATWIERDZAM

..............................................................................

(pieczątka i podpis Dyrektora BŁiI KGSG)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

WYKAZ OPŁAT ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE ZA OKRES od .............. do .................... r. do potrącenia z najbliższego wynagrodzenia pracowników

NazwiskoImięKomórka organizacyjna/BSW SGNr ID SGDo ZapłatyPrzyjąć na pozycję budżetową
RAZEM:

Sporządził: .................................................. Sprawdził: ..............................................

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

AKCEPTUJĘ

...........................................................................

(pieczątka i podpis dyrektora BŁiI KGSG)

WNIOSEK

o akceptację zasadności przekroczenia limitu na usługi telekomunikacyjne

Stopień, imię i nazwiskoNr ID SG
Stanowisko służbowe
Numer telefonu
Komórka organizacyjna/BSWSG*
Aktualny limit zgodnie z § 4 decyzji nr Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 43, z 2018 r. poz. 14 oraz z 2020 r. poz. 7.)
Wnioskowane uznanie przekroczenia (kwota netto)
Okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło przekroczenie
Uznane przekroczenie limitu (kwota netto)
Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował (a):
Uzasadnienie wniosku:
POTWIERDZAM, ŻE WSZYSTKIE WYKONANE POŁĄCZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WNIOSKOWANE UZNANIE PRZEKROCZENIA MIAŁY CHARAKTER SŁUŻBOWY
.................................................................................

Imię i nazwisko użytkownika telefonu

Uwagi:

 ........................................................................

 (pieczątka i podpis kierownika komórki

 organizacyjnej/komendanta BSW SG*)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

ZATWIERDZAM

.............................................................................

(pieczątka i podpis Komendanta Głównego

Straży Granicznej lub jego Zastępcy

ds. logistycznych)

LIMIT

kart SIM na rok ......

Lp.Komórki

organizacyj ne/B SW SG

Limit kart SIM z przeznaczeniem do wykonywania połączeńLimit kart SIM do Internetu
RAZEM:

Podpis:

Dyrektor BŁiI KGSG ..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

ZATWIERDZAM

.............................................................................

(pieczątka i podpis Komendanta Głównego

Straży Granicznej lub jego Zastępcy

ds. logistycznych)

WNIOSEK

o zwiększenie wysokości przyznanego limitu kart SIM

Komórka organizacyjna/BSW SG*
Aktualny limit kart SIM z przeznaczeniem do wykonywania połączeń / kart SIM do Internetu
Wnioskowane zwiększenie limitu kart SIM z przeznaczeniem do wykonywania połączeń / kart SIM do Internetu
Limit kart SIM z przeznaczeniem do wykonywania połączeń / kart SIM do Internetu po zwiększeniu
Uzasadnienie wniosku/podpis i pieczątka kierownika komórki organizacyjnej/komendanta BSW SG*
Opinia dyrektora BŁiI KGSG i podpis**

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku braku miejsca treść dołączyć na dodatkowej kartce.

Wpłynęło dnia, nr ewidencyjny:
Zaewidencjonował (a):
Zrealizowano, dnia: