Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Krakowie. - OpenLEX

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Krakowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.35

Akt indywidualny
Wersja od: 3 lutego 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 78 ust. 4 i ust. 1 w zw. z art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2020 r. z siedzibą w Krakowie w składzie:
1)
egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:
a)
Maciej Pragłowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr hab. Janusz Raglewski - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
2)
egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:
a)
Marzena Szymańska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Piotr Ochałek - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
3)
egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:
a)
Anita Bigaj - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
Maciej Hałuszczyński - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
4)
egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:
a)
dr hab. Joanna Lemańska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
b)
dr Michał Sowa - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2. 
Egzaminatorów z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, spośród osób wskazanych w § 1, wyznacza Przewodniczący Komisji, o której mowa w § 1, przy czym jednego spośród osób wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugiego spośród osób wskazanych przez Naczelną Radę Adwokacką.
§  3. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dr hab. Joannę Lemańską.
§  4. 
Na Zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Piotra Ochałka.
§  5. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.