Powołanie Zespołu do sprawy o uchylenie wyroku Stałego Sądu Arbitrażowego z dnia 7 grudnia 2018 r. (sprawa arbitrażowa PCA... - OpenLEX

Powołanie Zespołu do sprawy o uchylenie wyroku Stałego Sądu Arbitrażowego z dnia 7 grudnia 2018 r. (sprawa arbitrażowa PCA 2015-18).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do sprawy o uchylenie wyroku Stałego Sądu Arbitrażowego z dnia 7 grudnia 2018 r. (sprawa arbitrażowa PCA 2015-18)

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Zespół do sprawy o uchylenie wyroku Stałego Sądu Arbitrażowego w Hadze z dnia 7 grudnia 2018 r. (sprawa arbitrażowa PCA 2015-18), zwany dalej: "Zespołem".
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
przedstawianie właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości do akceptacji propozycji strategii i taktyki prowadzenia postępowania, a także umów z podmiotami zewnętrznymi;
2)
współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonego postępowania;
3)
operacjonalizacja zarządzeń, wskazówek i poleceń kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  3.  1
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2)
Zastępca Przewodniczącego - sędzia delegowany do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości;
3)
Członkowie:
a)
przedstawiciel Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości,
b)
dwóch przedstawicieli Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości,
c)
przedstawiciel Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości,
d)
przedstawiciel Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości,
e)
dwóch przedstawicieli Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości,
f)
radca prawny w Biurze Finansów Ministerstwa Sprawiedliwości;
4)
Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości wyznaczony przez Przewodniczącego.
2. 
Przedstawicieli do Zespołu zgłaszają Przewodniczącemu dyrektorzy właściwych departamentów i dyrektor Biura Finansów w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z takim wnioskiem.
§  4. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
2. 
W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego.
3. 
W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje wskazany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego członek Zespołu.
§  5. 
W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego.
§  6. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. 
Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego lub członka Zespołu.
3. 
Decyzje podejmowane są w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
4. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub osoby go zastępującej.
5. 
Zespół podejmuje decyzje niezależnie od liczby członków obecnych na posiedzeniu.
§  7. 
1. 
Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym przy użyciu poczty elektronicznej (tryb obiegowy).
2. 
Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1, Przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.
§  8. 
Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
§  9. 
1. 
Przewodniczący może utworzyć, w ramach Zespołu, grupy robocze, którym powierzy realizację niektórych zadań Zespołu, albo rozpatrzenie spraw niewymagających udziału wszystkich członków Zespołu.
2. 
W pracach grup roboczych mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, kompetentne w zakresie spraw omawianych w ramach prac Zespołu.
§  10. 
1. 
Obsługę techniczno - organizacyjną oraz biurową Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.
2. 
Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości współdziałają i udzielają pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań
3. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
§  11. 
Przewodniczącemu, Zastępcy Przewodniczącego, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 5, nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów wynikających z udziału w pracach Zespołu.
§  12. 
Przewodniczący przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie 30 dni od zakończenia pracy Zespołu.
§  13. 
Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
§  14. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 9 czerwca 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.141) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 czerwca 2020 r.