Law Journal

Wzór świadectwa.

Dz.U.2015.970 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

Dz.U.2015.968 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wymagania, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek.

Dz.U.2015.967 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Stambuł.2011.05.11.

Dz.U.2015.961 | umowa międzynarodowa z dnia 11 maja 2011 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

Dz.U.2015.960 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Dz.U.2015.959 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2015.958 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2015.957 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

Dz.U.2015.955 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2015.954 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Ważność wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

Dz.U.2015.952 | uchwała z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Dz.U.2015.951 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ćwiczenia wojskowe.

Dz.U.2015.950 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Pomoc na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Dz.U.2015.949 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Kwalifikacje żołnierzy rezerwy przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.948 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2015.946 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 29/13.

Dz.U.2015.943 | wyrok z dnia 22 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo energetyczne.

Dz.U.2015.942 | ustawa z dnia 27 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie przebiegu dróg krajowych.

Dz.U.2015.941 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

RFN-Polska. Umowa o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych. Zgorzelc.2014.05.15.

Dz.U.2015.939 | umowa międzynarodowa z dnia 15 maja 2014 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dz.U.2015.938 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dz.U.2015.937 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Dz.U.2015.934 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.933 | ustawa z dnia 27 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 32/14.

Dz.U.2015.932 | wyrok z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Służbie Więziennej.

Dz.U.2015.928 | ustawa z dnia 27 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.2015.925 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2015.924 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Sposób zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym.

Dz.U.2015.920 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego.

Dz.U.2015.919 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Dz.U.2015.914 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych.

Dz.U.2015.913 | rozporządzenie z dnia 22 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Naliczanie odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej.

Dz.U.2015.911 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o działalności leczniczej.

Dz.U.2015.905 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Sposób, tryb i terminy przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2015.904 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Przekazywanie informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych.

Dz.U.2015.903 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Dz.U.2015.901 | ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych.

Dz.U.2015.898 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.U.2015.897 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2015.893 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2015.892 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 25/12.

Dz.U.2015.891 | wyrok z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Przekazywanie danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne.

Dz.U.2015.888 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.

Dz.U.2015.887 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym.

Dz.U.2015.885 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.875 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Dz.U.2015.874 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym.

Dz.U.2015.873 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o samorządzie powiatowym.

Dz.U.2015.871 | ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o drogach publicznych.

Dz.U.2015.870 | ustawa z dnia 13 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Dz.U.2015.867 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt jednorazowy