Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.673

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 9 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 2191 oraz z 2015 r. poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Sposób przeprowadzenia próby wydolnościowej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Test sprawności fizycznej składa się z dwóch prób sprawnościowych, zróżnicowanych ze względu na płeć strażaka oraz charakter wykonywanych zadań służbowych.",

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Sposób przeprowadzenia testu sprawności fizycznej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Zakres oceny sprawności fizycznej jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.";

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Corocznej ocenie sprawności fizycznej podlega strażak:

1) w wieku do 55 roku życia;

2) w wieku powyżej 55 roku życia, jeżeli bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych;

3) w wieku powyżej 55 roku życia, na własną prośbę, jeżeli nie bierze bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.";

3) § 7 i § 8 otrzymują brzmienie:

"§ 7. 1. Ocenę sprawności fizycznej przeprowadza się w ciągu roku kalendarzowego w terminach:

1) od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia;

2) od dnia 1 października do dnia 30 listopada.

2. Ocenę sprawności fizycznej przeprowadza się w czasie służby strażaka.

3. Strażak przystępuje do oceny sprawności fizycznej w wybranym terminie, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie przez strażaka do oceny sprawności fizycznej w terminach, o których mowa w ust. 1, powoduje uzyskanie oceny negatywnej.

§ 8. 1. Wyniki oceny sprawności fizycznej strażaka są ewidencjonowane w Indywidualnej karcie oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej, której wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Indywidualna karta oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej jest przechowywana przez komórkę organizacyjną właściwą do przeprowadzania oceny sprawności fizycznej.

3. Zbiorcze wyniki oceny sprawności fizycznej strażaków są przechowywane w komórce organizacyjnej właściwej do spraw kadrowych.";

4) załączniki nr 3-6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

Wymagania ogólne

Próbę wydolnościową przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Strażak do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Opis próby wydolnościowej

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego strażak musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli strażak dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy strażak dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 - numer 20-metrowego odcinka.

Liczba odcinków1

odc.

2

odc.

3

odc.

4

odc.

5

odc.

6

odc.

7

odc.

8

odc.

9

odc.

10

odc.

11

odc.

12

odc.

Czas odcinka

(s)

PoziomPrzebiegnięty dystans (m)
1204060801001201409,0
21601802002202402602803008,0
33203403603804004204404607,5
44805005205405605806006206407,2
56606807007207407607808008206,8
6840860880900920940960980100010206,5
710401060108011001120114011601180120012206,2
8124012601280130013201340136013801400142014406,0
9146014801500152015401560158016001620164016605,7
10168017001720174017601780180018201840186018805,5
111900192019401960198020002020204020602080210021205,3
1221402160218022002220XXXXXXX5,1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wymagania ogólne

Próby sprawnościowe testu sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Strażak do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Test sprawności fizycznej dla strażaków (mężczyzn i kobiet) biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

1) podciąganie się na drążku;

2) bieg po kopercie;

3) próbę wydolnościową.

Test sprawności fizycznej dla pozostałych strażaków obejmuje:

1) w przypadku mężczyzn - próby jak dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;

2) w przypadku kobiet:

a) rzut piłką lekarską,

b) bieg po kopercie,

c) próbę wydolnościową.

I. 

Podciąganie się na drążku

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, strażak ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej.

Strażak zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę "start" podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli strażak nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

II. 

Rzut piłką lekarską

Strażak ustawia się przed linią, przodem do kierunku rzutu. Unosi piłkę o wadze 2 kg oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem.

Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie, a przed kontaktem piłki z podłożem, powoduje niezaliczenie próby.

III. 

Bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm - podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia konkurencji: strażak na komendę "na miejsca" podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę "start" strażak rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Strażak pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, strażak musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, strażakowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Strażak może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

wzór

Rysunek

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAKRES OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

(przeliczeniowe tabele punktowe)

Indywidualne wyniki strażaka, uzyskane w poszczególnych próbach, są przeliczane na punkty przypisane do konkretnego wyniku według tabeli.

Ocenę (w skali 6-stopniowej) wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów, z uwzględnieniem punktów preferencyjnych, przyznanych w zależności od grupy wiekowej strażaka.

Punkty preferencyjne

Grupa wiekowaWiek strażakaPunkty preferencyjne
grupa Ido 29 lat0 pkt
grupa II30-34 lata10 pkt
grupa III35-39 lat20 pkt
grupa IV40-44 lata25 pkt
grupa V45-49 lat30 pkt
grupa VI50 lat i powyżej35 pkt

Skala ocen

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów z prób + punkty preferencyjneOcena
cyfrowosłownie
61 pkt i powyżej6wybitna
56-60 pkt5bardzo dobra
51-55 pkt4dobra
46-50 pkt3dostateczna
41-45 pkt2słaba
40 pkt i poniżej1niedostateczna
nieprzystąpienie do okresowej oceny sprawności fizycznej-negatywna

Przykładowa ocena strażaka w wieku 37 lat, który uzyskał:

- podciąganie się na drążku - 11 razy, tj. 50 pkt,

- bieg po kopercie - 22,75 s, tj. 60 pkt,

- beep test - 9 - 4, tj. 40 pkt.

Łącznie uzyskał 150 pkt. Średnia arytmetyczna (50 + 60 + 40): 3 = 50 pkt.

Ocena = średnia arytmetyczna (50 pkt) + punkty preferencyjne (grupa III = 20 pkt) = 70 pkt. 70 pkt - zgodnie z tabelą "skala ocen" - daje ocenę indywidualną 6 - wybitna.

TABELA PUNKTOWA

(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

LICZBA

PUNKTÓW

Podciąganie się na drążku

(liczba powtórzeń)

Rzut piłką lekarską 2 kg

(odległość w metrach)

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom - liczba odcinków)

752610,0022,0012 - 5
74259,9022,0512 - 4
73249,8022,1012 - 3
72239,7022,1512 - 2
71229,6022,2012 - 1
70219,5022,2511 - 12
69209,4022,3011 - 11
68199,3022,3511 - 10
67189,2022,4011 - 9
66179,1022,4511 - 8
65169,0022,5011 - 7
648,9022,5511 - 6
63158,8022,6011 - 5
628,7022,6511 - 4
61148,6022,7011 - 3
608,5022,7511 - 2
598,4022,8011 - 1
58138,3022,8510 - 11
578,2022,9010 - 10
568,1022,9510 - 9
55128,0023,0010 - 8
5423,0510 - 7
537,9023,1010 - 6
5223,1510 - 5
517,8023,2010 - 4
501123,2510 - 3
497,7023,3010 - 2
4823,3510 - 1
477,6023,409 - 11
4623,459 - 10
45107,5023,509 - 9
4423,609 - 8
437,4023,709 - 7
4223,809 - 6
417,3023,909 - 5
40924,009 - 4
397,2024,109 - 3
3824,209 - 2
377,1024,309 - 1
3624,408 - 11
3587,0024,508 - 10
3424,608 - 9
336,9024,708 - 8
3224,808 - 7
316,8024,908 - 6
30725,008 - 5
296,7025,108 - 4
2825,208 - 3
276,6025,308 - 2
2625,408 - 1
2566,5025,507 - 10
2425,607 - 9
236,4025,707 - 8
2225,807 - 7
216,3025,907 - 6
20526,007 - 5
196,2026,107 - 4
1826,207 - 3
176,1026,307 - 2
1626,407 - 1
1546,0026,506 - 10
1426,606 - 9
135,9026,706 - 8
1226,806 - 7
115,8026,906 - 6
10327,006 - 5
95,7027,106 - 4
827,206 - 3
75,6027,306 - 2
65,5027,406 - 1
525,4027,505 - 9
45,3027,605 - 8
35,2027,705 - 7
25,1027,805 - 6
115,0027,905 - 5

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

INDYWIDUALNA KARTA OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STRAŻAKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA ROK

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).