Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.629

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. poz. 1176) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 8 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- wykazane według państwa lub terytorium, których jednostki te są rezydentami podatkowymi, a w przypadku zagranicznego zakładu według państwa lub terytorium prowadzenia działalności przez zagraniczny zakład;";

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. 1. W przypadku zagranicznego zakładu dane, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. e i f, są wykazywane przez jednostkę, do której należy ten zakład.

2. Jeżeli w państwie lub terytorium prowadzenia działalności przez zagraniczny zakład obowiązuje ustawowy wymóg kapitałowy, dane, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. e, są wykazywane przez ten zakład.".

§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do informacji o grupie podmiotów sporządzanych za sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2016 r. i nieprzekazanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).