Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.702

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 1 marca 2018 r.
o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Art.  1. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259, z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 538) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;";

2) w art. 19:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.",

b) uchyla się ust. 4.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się pkt 8-10 w brzmieniu:

"8) jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę dominującą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650);

9) jednostce zależnej - rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

10) grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.";

2) w art. 12 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. W przypadku gdy spółka, która powstała w wyniku komercjalizacji, wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, przez pracowników uprawnionych do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej rozumie się pracowników spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.";

3) w art. 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku gdy spółka, która powstała w wyniku komercjalizacji, wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej uprawnieni są pracownicy spółki oraz pracownicy wszystkich jej jednostek zależnych.".

Art.  3. 

Przepisy art. 12 ust. 8 i art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się po raz pierwszy po dokonaniu zmian, o których mowa w art. 4 niniejszej ustawy.

Art.  4. 

Spółki, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wchodzą w skład grupy kapitałowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 2, i są obowiązane do stosowania przepisów art. 12 ust. 8 i art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, dokonają zmian w swoich statutach i innych aktach wewnętrznych w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.