Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.592

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 400q ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 1479) w § 9 wyrazy "podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego" zastępuje się wyrazami "firmę audytorską".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.