Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Dz.U.2015.1070 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U.2015.1062 | ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI).

Dz.U.2015.1061 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Podział kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Dz.U.2015.1060 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Określenie lotnisk międzynarodowych.

Dz.U.2015.1059 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Dz.U.2015.1058 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce.

Dz.U.2015.1057 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2015.1056 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom.

Dz.U.2015.1054 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 października 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1045 | ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane doktorantom.

Dz.U.2015.1051 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom.

Dz.U.2015.1050 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Kodeks wyborczy.

Dz.U.2015.1044 | ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks wyborczy.

Dz.U.2015.1043 | ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Dz.U.2015.1040 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Określenie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r.

Dz.U.2015.1033 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej.

Dz.U.2015.1030 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 26/14.

Dz.U.2015.1039 | wyrok z dnia 14 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/13.

Dz.U.2015.1038 | wyrok z dnia 14 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2015.1037 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin.

Dz.U.2015.1032 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2015.1031 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Dz.U.2015.1026 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.U.2015.1024 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.2015.1023 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Odznaki Honorowej Primus in Agendo, ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Dz.U.2015.1020 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Dz.U.2015.1018 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.1017 | postanowienie z dnia 17 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Sposób i forma sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego.

Dz.U.2015.1016 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Dz.U.2015.1012 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wzór formularza informacyjnego zawierającego informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego.

Dz.U.2015.1010 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2015.1009 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny.

Dz.U.2015.1008 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 marca 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kontrola korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych.

Dz.U.2015.1004 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2015.1003 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2015.1002 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 marca 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dz.U.2015.999 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2014.

Dz.U.2015.997 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 47/12.

Dz.U.2015.996 | wyrok z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dz.U.2015.995 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U.2015.994 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Dz.U.2015.992 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 października 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Dz.U.2015.991 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2015.989 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów.

Dz.U.2015.987 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U.2015.985 | ustawa z dnia 15 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Nagrody za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych.

Dz.U.2015.979 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Tryb zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe.

Dz.U.2015.976 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz.U.2015.981 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 września 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

Dz.U.2015.980 t.j. | rozporządzenie z dnia 14 września 1999 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wzór świadectwa.

Dz.U.2015.970 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Dokumentacja geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

Dz.U.2015.968 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wymagania, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek.

Dz.U.2015.967 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Stambuł.2011.05.11.

Dz.U.2015.961 | umowa międzynarodowa z dnia 11 maja 2011 r. | Akt obowiązujący