Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.589

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2018 r.

USTAWA
z dnia 6 marca 2018 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

W hołdzie Obywatelom Polskim - bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów - stanowi się, co następuje:
Art.  1. 

Dzień 24 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Art.  2. 

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką jest świętem państwowym.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.