Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.658

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 103 § 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się następujące stawki dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, 3, 5, 106 i 138):
Stawka dodatku funkcyjnegoMnożnik
10,37
20,52
30,68
§  2.  Wysokość stawki dodatku funkcyjnego członka Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego niebędącego sędzią podwyższa się o wartość składki obciążającej pracownika z tytułu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
§  3.  Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego określa załącznik do rozporządzenia.
§  4.  W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych przysługuje jeden, wyższy dodatek.
§  5.  Kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2018 r. 1

ZAŁĄCZNIK

TABELA STANOWISK I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO CZŁONKÓW BIURA STUDIÓW I ANALIZ SĄDU NAJWYŻSZEGO

Lp.StanowiskoStawka dodatku funkcyjnego
1Dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego3
2Naczelnik działu2
3Kierownik referatu1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (Dz. U. poz. 171), które traci moc z dniem 3 kwietnia 2018 r. w związku z art. 129 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5 i 650).