Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.607

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu uznawania przepisów technicznych w zakresie budowy statków i stałych platform wiertniczych, wydanych przez uznane organizacje, za spełniające wymagania bezpieczeństwa

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wniosek o uznanie przepisów technicznych w zakresie budowy statków lub stałych platform wiertnicznych oraz ich urządzeń i wyposażenia, zwanych dalej "przepisami technicznymi", za spełniające wymagania bezpieczeństwa może złożyć uznana organizacja w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwana dalej "organizacją".
§  2.  Przepisy techniczne mogą zostać uznane za spełniające wymagania bezpieczeństwa pod warunkiem, że organizacja:
1) posiada doświadczenie w zakresie oceny projektów i nadzoru nad budową, przebudową lub eksploatacją statków lub stałych platform wiertniczych;
2) posiada i stosuje własne przepisy techniczne, których jakość odpowiada uznanym międzynarodowo normom;
3) zapewnia systematyczną aktualizację własnych przepisów technicznych;
4) publikuje własne przepisy techniczne, również w języku polskim;
5) posiada wewnętrzny system pomiaru jakości wydawanych przepisów technicznych;
6) posiada system nadzoru personelu technicznego wykonującego zadania w zakresie opracowywania przepisów technicznych.
§  3. 
1.  Wniosek, o którym mowa w § 1, organizacja składa do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie wymagań, o których mowa w § 2.
2.  Zapewnienie dostępu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, prowadzonej w postaci elektronicznej uznaje się za równoważne ze złożeniem jej wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 1.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).