Określenie wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. - Dz.U.2018.659 - OpenLEX

Określenie wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.659

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 31 § 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5 i 650) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO SĘDZIEGO SĄDU NAJWYŻSZEGO

wzór