Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.583 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 20 września 2001 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305 i 357) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, zwanych dalej "maszynami roboczymi".
§  2.  [Czynności niedopuszczalne podczas eksploatacji maszyn roboczych]
1. 
Niedopuszczalne jest:
1)
obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych wymaganych odrębnymi przepisami;
2)
dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych;
3)
wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu;
4)
odtłuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyną etylizowaną lub innymi rozpuszczalnikami, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów palnych lub wybuchowych.
2. 
Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa się na terenie rozpoznanym pod względem warunków geologicznych i gruntowych.
§  3.  [Stosowanie wymaganych środków bezpieczeństwa]
1. 
Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności:
1)
w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
2)
w pobliżu budynków i budowli,
3)
w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
4)
w wykopach szerokoprzestrzennych,
5)
na terenie bagiennym lub w wodzie,
6)
na pochyłościach lub stokach

- zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. 
Podczas współpracy maszyn roboczych z:
1)
dodatkowym osprzętem przeznaczonym do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
2)
liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa

- stosuje się zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określone w instrukcjach obsługi tych urządzeń lub linii technologicznych.

§  4.  [Ogrodzenie terenu robót; ograniczenie lub zamknięcie ruchu na drodze; oświetlenie miejsca pracy maszyn roboczych]
1. 
Teren robót prowadzonych przy użyciu wielozadaniowych agregatów do naprawy nawierzchni drogi ogradza się w sposób uniemożliwiający wejście na ten teren osób niezatrudnionych oraz oznakowuje się zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. 
W zależności od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi się przy:
1)
zamkniętym ruchu na drodze lub
2)
wyłączeniu z ruchu drogowego części jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego części, lub
3)
ograniczonej prędkości pojazdów poruszających się na remontowanym odcinku jezdni, w przypadku gdy roboty są prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na przydrożnych skarpach.
3. 
W warunkach ograniczonej widoczności miejsce pracy maszyn roboczych oświetla się.
§  5.  [Zabezpieczenie maszyn roboczych w czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy]
W czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza się przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych pracach.
§  6.  [Wymagania podczas załadunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone miejsce robót oraz wyładunku]
Podczas załadunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone miejsce robót oraz wyładunku, przestrzega się następujących wymagań:
1)
załadunek na środki transportu drogowego lub kolejowego przeprowadza się w sposób zmechanizowany z rampy czołowej, zgodnie z instrukcją załadunku i transportu poszczególnych maszyn;
2)
w przypadku załadunku ciężkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziowe przy użyciu wciągarek mechanicznych, zatrudnione przy tej czynności osoby nie mogą znajdować się w pobliżu naciągniętej liny lub osi jej przedłużenia oraz za wciąganą maszyną;
3)
operatorzy i inne osoby wyznaczone do konwojowania maszyn roboczych transportem kolejowym lub drogowym podlegają uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa transportu maszyn roboczych tymi środkami lokomocji.

Przepisy szczegółowe

§  7.  [Powiadomienie pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych]
1. 
Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 1, osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych.
2. 
Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.
3. 
Niedopuszczalne jest podczas robót ziemnych:
1)
wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu;
2)
używanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.
§  8.  [Roboty ziemne na terenie uzbrojonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową lub centralnego ogrzewania]
1. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową lub centralnego ogrzewania ustala się z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych na tym terenie.
2. 
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót.
3. 
Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.
§  9.  [Zabezpieczenie przewodu elektrycznego lub hydraulicznego łączącego maszynę roboczą z siecią zasilającą; wymagania podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi]
1. 
Przewód elektryczny lub hydrauliczny łączący maszynę roboczą z siecią zasilającą zabezpiecza się przed uszkodzeniami.
2. 
Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi:
1)
miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami;
2)
mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi.
§  10.  [Wykonywanie robót ziemnych i przemieszczanie maszyn roboczych na pochyłościach i stokach; czynności niedopuszczalne podczas wykonywania robót ziemnych]
1. 
Podczas wykonywania robót ziemnych i przemieszczania maszyn roboczych na pochyłościach i stokach zachowuje się wymagania określone w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny.
2. 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:
1)
tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów;
2)
włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem;
3)
przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej;
4)
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej;
5)
wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż to określają odrębne przepisy;
6)
przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.
3. 
Wyładowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robót ziemnych może nastąpić nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokości nie większej niż:
1)
0,5 m przy ładowaniu materiałów sypkich;
2)
0,25 m przy ładowaniu materiałów kamiennych lub zbrylonych.
§  11.  [Wykonywanie wykopów]
1. 
Podczas wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu.
2. 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów:
1)
prowadzenie jednocześnie innych robót;
2)
przebywanie osób niezatrudnionych.
§  12.  [Wykonywanie robót ziemnych na terenie bagnistym, podmokłym lub w wodzie]
1. 
Podczas wykonywania robót ziemnych na terenie bagnistym, podmokłym lub w wodzie maszynę roboczą umieszcza się na podkładach stabilnych i trwale połączonych ze sobą.
2. 
Podczas wbijania pali na terenie, o którym mowa w ust. 1, operatora maszyn roboczych wyposaża się w środki ochrony indywidualnej chroniące przed utonięciem, a na pomostach umieszcza się koła ratunkowe z linką.
3. 
Podczas wbijania pali sprawdza się:
1)
czy zachowane zostały dopuszczalne parametry obciążenia pomostu określone w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny roboczej;
2)
równomierność obciążenia pomostu roboczego;
3)
stan podmycia jarzm podtrzymujących pomosty robocze;
4)
stan techniczny pomostu roboczego po opadach i wyładowaniach atmosferycznych.
§  13.  [Wyposażenie samobieżnych maszyn do transportu zaprawy betonowej]
Samobieżne maszyny do transportu zaprawy betonowej wyposaża się w:
1)
widoczny napis zabraniający zbliżania się do podniesionego kosza wyładowczego;
2)
urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej, uruchamiane przed każdą czynnością podnoszenia i opuszczania kosza wyładowczego lub uruchamiania wysięgnika.
§  14.  [Montaż, usytuowanie, demontaż lub przedłużanie linii technologicznych do transportu zaprawy betonowej lub masy bitumicznej]
1. 
Montaż i usytuowanie linii technologicznych do transportu zaprawy betonowej lub masy bitumicznej prowadzi się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i właściwe funkcjonowanie tych linii.
2. 
Demontaż lub przedłużanie linii technologicznych, o których mowa w ust. 1, wykonuje się po zredukowaniu ciśnienia roboczego w urządzeniu podającym.
§  15.  [Uchwyty narzędzi ręcznych]
1. 
Ręczne narzędzia udarowe nie mogą posiadać rękojeści krótszej niż 0,15 m oraz ostrych krawędzi, pęknięć lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania używają rękawic antywibracyjnych.
2. 
Ręczne narzędzia, w szczególności kliny, przecinaki lub przebijaki, wyposaża się w uchwyty, jeżeli ich nie posiadają.
§  16.  [Eksploatacja maszyn roboczych do kruszenia materiałów skalnych]
1. 
Podczas pracy maszyn roboczych do kruszenia materiałów skalnych niedopuszczalne jest wrzucanie do leja zasypowego materiałów skalnych lub ich wyjmowanie.
2. 
Lej zasypowy wyposaża się w zabezpieczenie chroniące pracowników przed odrzutem materiałów skalnych na zewnątrz.
§  17.  [Eksploatacja zespołu maszyn roboczych do otaczania i suszenia kruszywa]
1. 
Zespół maszyn roboczych do otaczania i suszenia kruszywa instaluje się na stabilnym fundamencie oraz wyposaża się w instalację przeciwporażeniową i w urządzenia odpylające.
2. 
Podczas pracy zespołu maszyn roboczych, o którym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest przebywanie lub przechodzenie pod zasobnikiem.
3. 
Niedopuszczalne jest uruchamianie zespołu maszyn roboczych, o którym mowa w ust. 1, bez uprzedniego upewnienia się, czy obsługa zajęła wyznaczone stanowiska robocze.
§  18.  [Zakaz stosowania ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej]
Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej będącej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.
§  19.  [Eksploatacja urządzeń do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru]
Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń.
§  20.  [Podcinanie lub wycinanie drzew]
Podcinanie lub wycinanie drzew rosnących w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, wiatrołomów, drzew spróchniałych, rosnących na stromych skarpach i na terenie zabudowanym wykonuje się pod nadzorem i przez co najmniej dwóch pracowników.
§  21.  [Zgarnianie gruntu na pochyłościach lub stokach przy użyciu maszyn roboczych]
1. 
Zgarnianie gruntu na pochyłościach lub stokach przy użyciu maszyn roboczych, w szczególności zgarniarek, wykonuje się zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej tych maszyn.
2. 
Niedopuszczalne jest:
1)
przewożenie osób w skrzyniach ładunkowych zgarniarek;
2)
opuszczanie skrzyni podczas jazdy poniżej parametrów określonych przez producenta zgarniarki.
§  22.  [Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych]
1. 
Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych mają spełniać wymagania bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach.
2. 
Niedopuszczalny jest montaż i demontaż rusztowania:
1)
podczas ograniczonej widoczności oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oświetlenia;
2)
w czasie opadów deszczu i śniegu;
3)
podczas gołoledzi;
4)
podczas burzy i wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.
§  23.  2 [Maszyny robocze, do których obsługi wymagane jest ukończenie szkolenia]
 Maszyny robocze, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.
§  24.  [Zakres szkolenia]
1. 
Szkolenie, o którym mowa w § 23, obejmuje część teoretyczną i praktyczną.
2. 
Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:
1)
dokumentacji technicznej maszyn roboczych;
2)
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych;
3)
technologii wykonywania robót ziemnych;
4)
użytkowania i obsługi maszyn roboczych.
3. 
Część praktyczna szkolenia obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych.
§  25.  [Podmiot prowadzący szkolenia]
Szkolenie, o którym mowa w § 23, może prowadzić podmiot, który posiada:
1)
warunki lokalowe do prowadzenia wykładów;
2)
park maszynowy wraz z placem manewrowym;
3)
kadrę wykładowców;
4)
warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne.
§  26.  [Świadectwo ukończenia szkolenia; wpis do książki operatora]
1. 
Osoba, która uzyskała pozytywny wynik sprawdzianu, o którym mowa w 23, otrzymuje świadectwo oraz uzyskuje wpis do książki operatora.
2. 
Wzór książki operatora zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  3
 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w § 25, opracowuje programy szkolenia, prowadzi listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  27. 
Potwierdzenia odbycia szkoleń, stwierdzające uprawnienia uzyskane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują moc.
§  28. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych
Lp.Nazwa maszyny lub urządzeniaJednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenieKlasa określona w świadectwie
IIIIII
123456
1Koparki jednonaczyniowemasa eksploatacyjna tonydo 25-wszystkie
2Koparkoładowarki1)-wszystkie--
3Koparko spycharkiwszystkie
4Koparki wielonaczyniowe2),3)wszystkie
5Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów-wszystkie--
6Spycharkimoc silnika kWdo 110"wszystkie
7Równiarki---wszystkie
8Zgarniarki---wszystkie
9Ładowarki j ednonaczyniowe4)masa eksploatacyjna tonydo 20-wszystkie
10Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające--wszystkie-
11Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające--wszystkie-
12Pogłębiarki ssące śródlądowe-wszystkie--
13Palownice--wszystkie-
14Kafary5)-bez klasy
15Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania5)-wszystkie--
16Wiertnice do kotwi 5)-bez klasy
17Wiertnice dla technologii bezwykopowych5)0 rury mmdo 800wszystkie-

1) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy eksploatacyjnej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy eksploatacyjnej oraz koparkospycharki.

2) Z wyłączeniem koparek wielonaczyniowych o wydajności powyżej 500 m3/h.

3) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki wielonaczyniowej łańcuchowej do rowów.

4) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.

5) Z wyłączeniem narzędzi ręcznych.

Grupa II. Maszyny do robót drogowych

Lp.Nazwa maszyny lub urządzeniaJednostka charakteryzuj ąca maszynę lub urządzenieKlasa określona w świadectwie
IIIIII
123456
1Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowychwszystkie
2Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowychwszystkie
3Repavery i remixery-bez klasy
4Remontery nawierzchni dróg-wszystkie--
5Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne---wszystkie
6Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym-wszystkie--
7Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych--wszystkie-
8Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych--wszystkie-
9Maszyny do stabilizacji gruntów-wszystkie--
10Walce drogowe1)--wszystkie-
11Pilarki mechaniczne do ścinki drzew2)"wszystkie--

1) Nie dotyczy walców doczepnych.

2) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia.

Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Lp.Nazwa maszyny lub urządzeniaJednostka charakteryzuj ąca maszynę lub urządzenieKlasa określona w świadectwie
IIIIII
123456
1Wielozadaniowe nośniki osprzętów1)-bez klasy
2Pompy do mieszanki betonowej-wszystkie--
3Podajniki do betonu-wszystkie--
4Rusztowania budowlano - montażowe metalowe - montaż i demontażbez klasy

1) Wielozadaniowych nośników osprzętów nie stanowią wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm).

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5

WZÓR KSIĄŻKI OPERATORA

Awers:

wzór

Rewers:

wzór

I. Awers książki operatora:

1. Tło wykonane w technice druku offsetowego z liniami giloszowymi.

2. Logo Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny

3. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości:

1) KSIĄŻKA OPERATORA

2) Nr:

3) Podstawa prawna:

4) NAZWISKO:

5) IMIĘ (IMIONA):

6) DATA URODZENIA:

7) MIEJSCE URODZENIA:

8) Dokument jest ważny łącznie z dokumentem tożsamości

4. Biały napis:

Do przemieszczania się po drogach publicznych oprócz książki operatora, niezbędne jest posiadanie prawa jazdy zgodnego z przepisami o ruchu drogowym

5. Mikrodruki.

II. Rewers książki operatora:

1. Tło wykonane w technice druku offsetowego z liniami giloszowymi.

2. Czarne napisy:

1) Niniejszy dokument potwierdza odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu w zakresie obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

2) Nr uprawnień

3) Data

4) Nazwa maszyny lub urządzenia

3. Białe napisy:

1) Nr:

2) Data wydania:

4. Mikrodruki.

Książka operatora ma formę karty z tworzywa sztucznego niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, formatu ID1 o wymiarach 53,98 x 85,60 mm. Powierzchnia karty po obu stronach pokryta jest folią zabezpieczającą.

1 Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Przedsiębiorczości i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz.U.2018.93).
2 § 23:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2023 r.

3 § 26 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 września 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2023 r.

4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 2020 r.
5 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2023 r.