Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.661 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki oraz zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców;
2) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy;
3) wzór:
a) wniosku o wpis do ewidencji:
instruktorów,
wykładowców,
b) legitymacji instruktora,
c) zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców,
d) pieczęci instruktora i wykładowcy,
e) zaświadczenia:
o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,
o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców,
potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców;
4) wysokość:
a) stawek wynagrodzenia członków komisji powołanej przez wojewodę,
b) opłaty za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,
c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów oraz opłaty za wpis do ewidencji wykładowców.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) egzaminie - rozumie się przez to egzamin sprawdzający kwalifikacje, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 oraz w art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy;
2) komisji - rozumie się przez to komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej;
3) osobie egzaminowanej - rozumie się przez to osoby przystępujące do egzaminu, o którym mowa w pkt 1;
4) pozwoleniu - rozumie się przez to pozwolenie na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy;
5) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Rozdział  2

Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

§  3.  Egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 5 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych.
§  4.  Egzamin przeprowadza się w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia.
§  5. 
1.  Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu przesłanego wraz z listą osób zgłoszonych na egzamin zawierającą następujące dane:
1) oznaczenie starosty;
2) imiona i nazwiska osób zgłoszonych na egzamin;
3) numery PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4) numer uprawnień instruktora nauki jazdy lub wykładowcy oraz ich zakres, jeżeli osoba posiada uprawnienia;
5) zakres kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia, dla których ma być przeprowadzony egzamin.
2.  Wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez przewodniczącego komisji po uprzednim poinformowaniu o tym osób egzaminowanych.
2.  Egzamin przeprowadza się pod warunkiem poinformowania, przez przewodniczącego komisji za pośrednictwem właściwego starosty, osób, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców, o terminie i miejscu egzaminu.
§  7. 
1.  Egzamin składa się z:
1) części pierwszej obejmującej sprawdzenie znajomości następujących przedmiotów:
a) psychologii,
b) metodyki nauczania, w szczególności w zakresie znajomości programów szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
d) techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu,
e) techniki i taktyki jazdy, z wyjątkiem uprawnień instruktora i wykładowcy w zakresie prawa jazdy kategorii T,
f) bezpieczeństwa ruchu drogowego

- w zakresie określonym w § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 280 i 1584);

2) części drugiej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych obejmującej przeprowadzenie jednych wybranych losowo zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, wynikających z programu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, z uwzględnieniem;
a) przepisów ruchu drogowego,
b) zarysu budowy i zasad obsługi technicznej pojazdu,
c) techniki kierowania odpowiednim pojazdem,
d) zachowania na miejscu wypadku i pomocy przedlekarskiej,
e) bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3) części trzeciej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych z czterech losowo wybranych zagadnień egzaminacyjnych; pokaz obejmuje dwa zadania egzaminacyjne na placu manewrowym oraz dwa zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym, polegające na sprawdzeniu umiejętności przeprowadzania zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub tramwajami; zadania egzaminacyjne są określone:
a) w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem,
b) w tabeli nr 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia.
1a.  W stosunku do:
1) kandydata na instruktora lub instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E - egzamin składa się z części pierwszej i trzeciej;
2) kandydata na wykładowcę lub wykładowcy - egzamin składa się z części pierwszej i drugiej;
3) kandydata na wykładowcę lub wykładowcy w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E - egzamin składa się z części pierwszej;
4) kandydata na instruktora lub instruktora posiadającego uprawnienia wykładowcy w zakresie kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem - egzamin składa się z części trzeciej.
2.  Warunkiem przystąpienia przez osobę egzaminowaną do kolejnej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich poprzednich części egzaminu.
§  8. 
1.  Część pierwsza egzaminu jest przeprowadzana w formie testu:
1) komputerowego - za pomocą urządzenia egzaminacyjnego - polegającego na wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniach ujętych w katalogu pytań, wyświetlanych systemem losowo albo
2) pisemnego - polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniach ujętych w katalogu pytań przygotowanych na test i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego.
2.  Część pierwsza egzaminu jest przeprowadzana w sali spełniającej warunki określone w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 232 i 1655).
3.  W przypadku przeprowadzania części pierwszej egzaminu w formie testu pisemnego sala, w której przeprowadza się test, nie musi być wyposażona w komputerowe urządzenie egzaminacyjne dla każdej osoby egzaminowanej.
§  9. 
1.  Część pierwsza egzaminu obejmuje:
1) 20 pytań - w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A lub B, w tym:
a) 7 pytań o wartości 3 punktów,
b) 6 pytań o wartości 2 punktów,
c) 7 pytań o wartości 1 punktu;
2) 14 pytań - w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia, w tym:
a) 5 pytań o wartości 3 punktów,
b) 4 pytań o wartości 2 punktów,
c) 5 pytań o wartości 1 punktu.
2.  Test w zakresie prawa jazdy kategorii A w wymiarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy osób egzaminowanych dotychczas nieposiadających uprawnień instruktora lub wykładowcy.
§  10.  Każde pytanie ma trzy odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa.
§  11.  Osoba egzaminowana nie uzyskuje punktów w przypadku, gdy:
1) nie udzieliła odpowiedzi na pytanie;
2) odpowiedź udzielona na pytanie jest nieprawidłowa lub niepełna.
§  12.  Czas trwania części pierwszej egzaminu wynosi:
1) 30 minut - dla prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2;
2) 20 minut - dla prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia.
§  13.  Wynik części pierwszej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:
1) 34 z 40 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2;
2) 23 z 28 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia.
§  14. 
1.  Część druga egzaminu jest przeprowadzana w sali spełniającej warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-e i g oraz § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
2.  Pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem nie powinien być krótszy niż 15 minut.
3.  Podczas pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych wykorzystuje się pomoce dydaktyczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. g oraz § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
4.  Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia zajęć teoretycznych wynikających z programu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
§  15.  Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik części drugiej egzaminu, jeżeli prawidłowo przeprowadziła pokaz zajęć teoretycznych, przy czym za prawidłowe uznaje się przeprowadzenie zajęć w sposób zrozumiały i przystępny, a treści dotyczące prezentowanych zagadnień odpowiadają aktualnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.
§  16. 
1.  Część trzecia egzaminu odbywa się przy użyciu pojazdu, o którym mowa w art. 24 ustawy, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia, o jakie ubiega się kandydat na instruktora lub instruktor.
2.  Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia na placu manewrowym i w ruchu drogowym zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem w zakresie czterech losowo wybranych zadań egzaminacyjnych:
1) określonych w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem - wykonywanych:
a) na placu manewrowym - dwa zadania oraz
b) w ruchu drogowym - dwa zadania,
2) określonych w tabeli nr 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia - wykonanych:
a) na placu manewrowym - dwa zadania oraz
b) w ruchu drogowym - dwa zadania

- z uwzględnieniem treści, o których mowa odpowiednio w tabelach nr 2 i 4 w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3.  Zadania egzaminacyjne przeprowadza się według kolejności określonej odpowiednio w tabelach nr 1 i 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z tym że w zakresie prawa jazdy kategorii A przeprowadza się je w kolejności: poz. 1, 8, 11, 7, 9 i 10.
4.  Kandydat na instruktora lub instruktor uzyskuje:
1) pozytywny wynik części trzeciej egzaminu, jeżeli:
a) zaprezentuje w sposób prawidłowy przeprowadzenie wszystkich zadań egzaminacyjnych, przy czym za prawidłowe uznaje się przeprowadzenie zadań z uwzględnieniem treści, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
b) nie naruszy podczas trzeciej części egzaminu przepisów ruchu drogowego;
2) negatywny wynik trzeciej części egzaminu, jeżeli:
a) zaprezentuje w sposób nieprawidłowy przeprowadzenie zadania egzaminacyjnego, bez uwzględnienia treści, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
b) naruszy podczas trzeciej części egzaminu przepisy ruchu drogowego.
§  17. 
1.  Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor, który uzyskał pozytywny wynik z trzech części egzaminu.
2.  W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E pozytywny wynik otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej i trzeciej części egzaminu.
§  18. 
1.  (uchylony).
2.  Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na wykładowcę lub wykładowca, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej i drugiej części egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E pozytywny wynik otrzymuje kandydat na wykładowcę lub wykładowca, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej części egzaminu.
§  19. 
1.  (uchylony).
2.  Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor posiadający uprawnienia wykładowcy w zakresie kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem, który uzyskał pozytywny wynik z trzeciej części egzaminu.
§  20. 
1.  Wyniki egzaminu komisja umieszcza w protokole z egzaminu, który zawiera:
1) numer protokołu;
2) imiona i nazwiska osób egzaminowanych;
3) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4) datę przeprowadzenia egzaminu;
5) zakres kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, dla których przeprowadzono egzamin;
6) wynik egzaminu;
7) oznaczenie organu, który przeprowadził egzamin, oraz podpis i pieczęć przewodniczącego komisji.
2.  Do protokołu z egzaminu dołącza się uzasadnienie negatywnych ocen uzyskanych z egzaminu.

Rozdział  3

Numer ewidencyjny, legitymacja, zaświadczenia oraz pieczęć instruktora i wykładowcy

§  21.  Numer ewidencyjny, który nadaje starosta, wpisując kandydata na instruktora do ewidencji instruktorów, składa się z sześciu lub siedmiu znaków, przy czym:
1) pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnikiem województwa i powiatu ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;
2) pozostałe cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji.
§  22.  Numer ewidencyjny, który nadaje starosta, wpisując kandydata na wykładowcę do ewidencji wykładowców, składa się z siedmiu lub ośmiu znaków, przy czym:
1) pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnieniem województwa i powiatu ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;
2) następne cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji;
3) jako ostatni znak numeru stosuje się literę "W".
§  23.  Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców lub zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  24.  Wzór legitymacji instruktora określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  25.  Wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  26.  Wzór pieczęci:
1) instruktora - określa pkt 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia;
2) wykładowcy - określa pkt 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia.
§  27.  Wzór zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Rozdział  4

Opłaty i wynagrodzenie członków komisji

§  28.  Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu określa tabela nr 1 w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  29.  Wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji określa tabela nr 2 w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  30.  Wysokość opłaty za wpis do ewidencji:
1) instruktorów - wynosi 50 zł;
2) wykładowców - wynosi 50 zł.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§  31. 
1.  Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zaświadczenia:
1) o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,
2) o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców,
3) o wpisie do ewidencji wykładowców,
4) potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów albo wykładowców

- zachowują ważność.

2.  Legitymacje instruktora wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  32.  W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:
1) rozpoczęły szkolenie dla kandydatów na instruktorów lub instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem,
2) ukończyły szkolenie dla kandydatów na instruktorów lub instruktorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, ale nie przystąpiły do egzaminu,
3) są w trakcie egzaminu

- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem zadań nr 36-38, o których mowa w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, których się dla tych osób nie losuje.

§  33.  Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 2096).
§  34.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE PODCZAS CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW ORAZ TREŚCI, KTÓRE PODLEGAJĄ OCENIE

Tabela nr 1
Poz.Zadania egzaminacyjne stosowane podczas części trzeciej egzaminu dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdyKategorie prawa jazdy
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

3Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem).B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

4Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem).B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

5Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

6Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem).C1, C,

D1, D

7Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

8Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).A
9Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).A
10Ominięcie przeszkody.A
11Jazda po łukach w kształcie cyfry osiem.A
12Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

13Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

14Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

15Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

16Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

17Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T6-c), określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

18Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

19Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

20Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*).A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

21Przejazd przez przejścia dla pieszych.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

22Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:

- prostopadłe - wjazd przodem - wyjazd tyłem; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

- skośne - wjazd przodem - wyjazd tyłem; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

- równoległe - pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - wjazd tyłem - wyjazd przodem; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około dwukrotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru jest możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

B
23Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej:

- możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),

- zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego.

B
24Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*).A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

25Przejazd przez tunel*).A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

26Przejazd obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

27Wykonanie manewru wyprzedzania.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

28Wykonanie manewru omijania.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

29Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A przy prędkości co najmniej 50 km/h).A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

30Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

31Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

32Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

33Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

34Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym).A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E

35Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych:

- w przypadku prawa jazdy kategorii A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;

- manewr może być wykonany na placu manewrowym.

A,

B

36Rozprzęganie pojazdu z przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut.

Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania:

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o zaciągnięciu hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

- osoba egzaminowana powinna poinformować o zabezpieczeniu pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o odłączeniu przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),

- osoba egzaminowana powinna poinformować o wysunięciu podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o rozłączeniu pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),

- osoba egzaminowana powinna poinformować o ustawieniu pojazdu obok przyczepy.

B+E,

C1+E, C+E,

D1+E, D+E,

T

37Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy; w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna poinformować o dokonywaniu zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o utrzymywaniu prędkości obrotowej silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E

38Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem.B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E

*) Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel, położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator, biorąc pod uwagę w szczególności przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Tabela nr 2

Poz.Pozycja zadania z tabeli nr 1Treści, które podlegają ocenie w trakcie wykonywania zadania egzaminacyjnego dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy
111) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) obecność płynu w spryskiwaczach,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania "STOP",

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

- jeżeli dotyczy.

Sposób wykonania części zadania, o której mowa w pkt 1:

- osoba egzaminowana powinna przekazać, że wykonanie czynności następuje w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

- osoba egzaminowana powinna co najmniej przekazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

- w przypadku dokonania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana musi przekazać wiedzę, że można poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać, że:

- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

- w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla prawa jazdy kategorii A osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać wiedzę o:

a) wykorzystaniu odpowiedniego stroju ochronnego, takiego jak kamizelka, odpowiedni kask ochronny, ochraniacze na kolana i łokcie, obuwie pełne, zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwie typu motocyklowego, spodnie z długimi nogawkami, kurtka z długimi rękawami zapinana na suwak, guziki lub zatrzaski, rękawice zakrywające całe dłonie,

b) sprawdzeniu stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest w niego wyposażony),

c) zdjęciu pojazdu z podpórki i przemieszczeniu go przy unieruchomionym silniku,

d) podparciu pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 3:

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o zdjęciu z podpórki i przemieszczeniu pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

- osoba egzaminowana powinna poinformować o nienajeżdżaniu na linie ograniczające stanowisko,

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o maksymalnie 3 zmianach kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o:

a) sprawdzeniu mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

b) tym, że w sytuacji wyjściowej przy sprzęganiu przyczepy z pojazdem silnikowym pojazd silnikowy znajduje się obok przyczepy, a czas na wykonanie zadania jest nie dłuższy niż 15 minut.

Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 4 lit. b:

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że należy podjechać pojazdem silnikowym przed przyczepę,

- osoba egzaminowana powinna poinformować, że należy cofnąć pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o regulacji wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),

- osoba egzaminowana powinna poinformować o dokonaniu połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczeniu przed rozłączeniem,

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o: podłączeniu do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony) i przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzeniu działania świateł przyczepy, zwolnieniu hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;

5) dodatkowo dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać wiedzę o sprawdzeniu nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych oraz wymaganego wyposażenia.

221) uruchomienie silnika pojazdu;

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie:

a) zwolnienie hamulca postojowego - w przypadku gdy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5) dla prawa jazdy kategorii B, C1 i C - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku prawa jazdy kategorii B w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

6) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku prawa jazdy kategorii B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

8) nienajeżdżanie na pachołki i tyczki oraz niepotrącanie ich;

9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku prawa jazdy kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

33-5Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że pojazd nie może:

- wyjechać poza określony obszar wjazdu,

- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

- potrącić pachołków lub tyczek,

b) osoba egzaminowana powinna poinformować, że pozycja pojazdu na stanowisku jest wewnątrz stanowiska.

46Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że pojazd nie może:

- potrącić pachołków lub tyczek oraz

- najechać na krawężnik,

b) osoba egzaminowana powinna poinformować, że pozycja pojazdu na stanowisku jest wewnątrz stanowiska.

57Osoba egzaminowana powinna poinformować, że przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Dodatkowo powinna przekazać, że w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu należy zaciągnąć/uruchomić hamulec postojowy, a następnie ruszać do przodu zwalniając go - nie dotyczy prawa jazdy kategorii A.
681) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) dwukrotny przejazd pomiędzy pięcioma bramkami.

Sposób wykonania zadania:

- osoba egzaminowana powinna poinformować o niepodpieraniu się nogami,

- osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o niepotrącaniu pachołków.

791) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) dwukrotny przejazd pomiędzy pięcioma pachołkami.

Sposób wykonania zadania:

a) osoba egzaminowana powinna poinformować, że średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h,

b) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu,

c) osoba egzaminowana powinna poinformować o niepodpieraniu się nogami,

d) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o niepotrącaniu pachołków.

8101) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

a) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,

b) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę, że przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

c) osoba egzaminowana powinna poinformować o niepodpieraniu się nogami,

d) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o niepotrącaniu pachołków.

9111) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) pięciokrotny przejazd po łukach w kształcie cyfry osiem.

Sposób wykonania zadania:

a) osoba egzaminowana powinna poinformować o niepodpieraniu się nogami,

b) osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o nienajeżdżaniu na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

c) osoba egzaminowana powinna poinformować o niepotrącaniu pachołków.

Tabela nr 3

Poz.Zadania egzaminacyjne stosowane podczas części trzeciej egzaminu dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia
1Załączenie wagonu, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
2Jazda do przodu i do tyłu (do tyłu - o ile tramwaj wyposażony jest w pulpit do cofania).
3Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd.
4Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników.
5Wjazd na stanowisko postojowe (rozłączenie wagonu).
6Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd.
7Przejazd pod izolatorem sekcyjnym.
8Włączanie się do ruchu z pętli/zajezdni.
9Jazda torowiskiem wydzielonym i niewydzielonym.
10Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).
11Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c), określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
12Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
13Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
14Przejazd przez przejścia dla pieszych.
15Przejazd przez torowisko tramwajowe*) i kolejowe*).
16Przejazd przez tunel*).
17Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego.
18Wykonanie manewru wyprzedzania.
19Wykonanie manewru omijania.
20Wykonanie manewru wymijania.
21Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu lub przejazd na skos (przecinanie) jezdni.
22Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo.
23Hamowanie od prędkości co najmniej 35 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu.
24Jazda energooszczędna.
*) Jeżeli są dostępne. Oceny dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel, położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator, biorąc pod uwagę w szczególności przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

Tabela nr 4

Poz.Poz. zadania z tabeli nr 3Treści, które podlegają ocenie w trakcie wykonywania zadania egzaminacyjnego dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia
111) Załączenie wagonu;

2) Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić działanie:

a) hamulców elektrodynamicznych,

b) hamulców szynowych,

c) hamulców postojowych,

d) sygnału dźwiękowego,

e) przetwornicy,

f) pantografu,

g) piasecznicy,

h) drzwi, w tym blokady jazdy,

i) połączenia międzywagonowego,

j) świateł pozycyjnych/postojowych,

k) świateł mijania,

l) świateł drogowych,

m) świateł hamowania "STOP",

n) świateł cofania,

o) świateł kierunkowskazów,

p) świateł awaryjnych,

r) oświetlenia wnętrza wagonu.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

a) osoba egzaminowana powinna przekazać, że wykonanie czynności następuje w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

b) osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się działanie odpowiedniego elementu;

3) Właściwe ustawienie fotela i lusterek.

22Osoba egzaminowana powinna przekazać, że należy płynnie ruszać i jechać do przodu i do tyłu oraz zatrzymać wagon w określonych miejscach, w odległości nie większej niż 0,5 m od pachołka lub tyczki. Dodatkowo należy wskazać, że cofanie wykonuje się wyłącznie wtedy, gdy tramwaj wyposażony jest w pulpit do cofania lub jest dwukierunkowy.
33Osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę dotyczącą tego, że:

1) zatrzymanie wagonu następuje przed zwrotnicą w odległości nie mniejszej niż 0,5 m;

2) należy właściwie ustawić zwrotnicę i odpowiednio najechać na iglicę zwrotnic.

44Osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o właściwej kolejności wykonywania czynności umożliwiających jazdę jednym sprawnym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników.
55Osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o zatrzymaniu wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym oraz jego zabezpieczeniu na okres postoju.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW LUB ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW

układ pionowy, format A5

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA

Barwa tła: szara - strony 4, 1, biała - strony 2, 3.

Barwa napisów: czarna.

Strony: 4, 1, 2, 3 - format A6.

Data ważności legitymacji oraz zdjęcie potwierdza się pieczątką okrągłą o średnicy 15 mm, która zawiera:

a) nazwę organu - umieszczoną przy jej obwodzie zewnętrznym i ograniczoną obwodem wewnętrznym,

b) godło Rzeczypospolitej Polskiej - umieszczone wewnątrz obszaru ograniczonego obwodem wewnętrznym.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

Układ pionowy, format A6

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PIECZĘCI INSTRUKTORA I WYKŁADOWCY

1. Wzór pieczęci instruktora

wzór

2. Wzór pieczęci wykładowcy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UCZESTNICTWO W WARSZTATACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Układ pionowy, format A5

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

Tabela nr 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu
Poz.Zakres egzaminuOpłata (w zł)
Część pierwszaCzęść drugaCzęść trzecia
1Prawo jazdy kategorii B lub T5050240
2Prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D5050260
3Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E50-260
4Pozwolenie5050160

Tabela nr 2. Wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji

Poz.Pełniona funkcjaWynagrodzenie za jedną osobę egzaminowaną (w zł)
Część pierwszaCzęść drugaCzęść trzecia
1Przewodniczący komisji101015
2Członek komisji9,509,5015
3Sekretarz komisji9,509,5010
1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2018.101).