Art. 40. - [Delegacja ustawowa - uzyskiwanie uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłaty, wzory dokumentów] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.622 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  40.  [Delegacja ustawowa - uzyskiwanie uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłaty, wzory dokumentów]
1. 
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki i zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców;
2)
sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy;
3)
wzór:
a)
wniosku:
o wpis do ewidencji instruktorów,
o wpis do ewidencji wykładowców,
b)
legitymacji instruktora,
c)
zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców,
d)
(uchylona),
e)
zaświadczeń, o których mowa w art. 35 ust. 5 i 6;
4)
wysokość:
a)
stawek wynagrodzenia członków komisji powoływanej przez wojewodę,
b)
opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 4, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł za egzamin przeprowadzany dla jednej kategorii prawa jazdy,
c)
opłaty, o której mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 i art. 38 ust. 2 pkt 1, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 50 zł.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
potrzebę zapewnienia należytych warunków organizacyjno-technicznych do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców;
2)
potrzebę zapewnienia wysokich kwalifikacji członków komisji egzaminacyjnej, instruktorów i wykładowców;
3)
potrzebę zapewnienia ujednoliconych procedur nadawania numerów ewidencyjnych instruktorom i wykładowcom;
4)
potrzebę ujednolicenia dokumentów i ich prawidłowego zabezpieczenia przed podrobieniem lub przerobieniem;
5)
nakład pracy członków komisji egzaminacyjnej;
6)
koszty rzeczowe i osobowe związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów oraz z prowadzeniem ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców.