Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.687

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 133 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 763 oraz z 2017 r. poz. 1344 i 2114) w § 1 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć funkcjonariusza pełniącego służbę lub pracownika zatrudnionego w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i innych jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, zamieszkałego w miejscowości innej niż miejscowość, w której pełni służbę albo jest zatrudniony, niebędącej miejscowością pobliską.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).