Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.598

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 10) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach (Dz. U. poz. 316) w załączniku do rozporządzenia w § 2:
1) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Zespół do spraw Udostępniania Parku;";

2) uchyla się pkt 8;
3) uchyla się pkt 10.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).