Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.590 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1050) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór certyfikatu weryfikacji dostawy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Ewidencję wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy, zwaną dalej "ewidencją", prowadzi naczelnik urzędu celno-skarbowego, w którym może być dokonywany wywóz, przywóz lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.
§  3. 
1.  Podstawą wpisów do ewidencji są dane zawarte w certyfikatach weryfikacji dostawy.
2.  Każdy wpis do ewidencji oznacza się numerem ewidencyjnym wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu i podpis osoby prowadzącej ewidencję.
§  4.  Ewidencja zawiera następujące dane:
1) numer ewidencyjny;
2) numer certyfikatu importowego;
3) nazwę importera lub odbiorcy, jego siedzibę i adres;
4) nazwę eksportera lub dostawcy, jego siedzibę i adres;
5) nazwę i opis towaru o znaczeniu strategicznym;
6) numer kontrolny towaru;
7) ilość i wartość towaru;
8) opis ostatecznego wykorzystania towaru;
9) numer zgłoszenia celnego;
10) numer listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego przywóz lub transfer wewnątrzunijny towaru o znaczeniu strategicznym;
11) datę wydania certyfikatu weryfikacji dostawy;
12) datę dokonania wpisu;
13) podpis osoby prowadzącej ewidencję.
§  5. 
1.  Wpis do ewidencji powinien być trwały oraz wyraźny i nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.
2.  Poprawki powinny być dokonywane w sposób czytelny.
3.  Na końcu wpisu sporządza się adnotację o treści poprawki, jej dacie i podstawie, ze szczególnym wskazaniem miejsca dokonanej poprawki, oraz opatruje adnotację podpisem.
§  6. 
1.  Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
2.  Ewidencja prowadzona w formie elektronicznej powinna umożliwiać:
1) wgląd w treść dokonywanych wpisów;
2) ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem, utratą lub nieuprawnioną modyfikacją;
3) identyfikację osoby dokonującej wpisu;
4) dokonywanie poprawek wpisu oraz sporządzanie adnotacji, o których mowa w § 5 ust. 3;
5) uzyskanie czytelnego wydruku wpisów w porządku chronologicznym.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

CERTYFIKAT WERYFIKACJI DOSTAWY

DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE

wzór

Załącznik Nr ....

do CERTYFIKATU WERYFIKACJI DOSTAWY1)

Attachment No..... to DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów (Dz.U.2004.243.2431), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.707).