Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.666

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

Na podstawie art. 109 ust. 7l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników powiatowych urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b i c ustawy, zwanych dalej "środkami".
§  2. 
1.  Środki są przyznawane na wniosek starosty składany do ministra właściwego do spraw pracy w terminie do dnia 15 września 2018 r.
2.  Do wniosku o przyznanie środków dołącza się uzasadnienie zawierające co najmniej informacje dotyczące:
1) osiągniętego wskaźnika efektywności:
a) zatrudnieniowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b ustawy,
b) kosztowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c ustawy

- opublikowanego w roku 2018;

2) średniej miesięcznej stopy bezrobocia i średniej miesięcznej liczby bezrobotnych na obszarze powiatu, za rok 2017;
3) działań zastosowanych w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, wymienionych w pkt 1.
§  3.  Na żądanie ministra właściwego do spraw pracy wnioskodawca uzupełnia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego żądania, braki formalne wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§  4.  Wnioski złożone po dniu 15 września 2018 r. są pozostawiane bez rozpoznania.
§  5.  Środki są przyznawane i przekazywane w terminie do dnia 31 października 2018 r.
§  6.  Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 963), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2017 r.