Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.628

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 20 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 i 2203) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1653) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w pkt 6 wyrazy "art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty" zastępuje się wyrazami "art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)";
2) w § 14:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie" zastępuje się wyrazami "rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie",
b) w pkt 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "planowane jest rozwiązanie stosunku pracy" zastępuje się wyrazami "rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie",
w lit. d wyrazy "art. 20 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 27 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 20 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3",
c) w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "stosunek pracy wygaśnie" zastępuje się wyrazami "stosunek pracy wygasł albo wygaśnie";
3) w § 15 w pkt 2 uchyla się lit. d i e;
4) w § 29:
a) uchyla się pkt 12,
b) w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) wypłacony dodatek, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela";

5) w § 31 w ust. 1:
a) w pkt 3 w lit. a wyrazy "jest planowane rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie" zastępuje się wyrazami "rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie",
b) w pkt 5 w lit. b w tiret szóste wyrazy "jest planowane rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie" zastępuje się wyrazami "rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie";
6) w § 33 wyrazy "planowane jest rozwiązanie stosunku pracy" zastępuje się wyrazami "rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie".
§  2.  Do dnia 31 sierpnia 2020 r. w ramach danych, o których mowa w § 15 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, gromadzi się również dane dziedzinowe dotyczące wymiaru zatrudnienia:
1) asystentów nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r.;
2) asystentów wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r.
§  3.  Do dnia 31 sierpnia 2022 r. w ramach danych, o których mowa w § 3 pkt 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, gromadzi się również dane dotyczące dotacji, o których mowa w art. 111 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 3 i § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.;
2) § 1 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).