Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.628

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1653) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w pkt 6 wyrazy "art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty" zastępuje się wyrazami "art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203)";
2) w § 14:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie" zastępuje się wyrazami "rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie",
b) w pkt 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "planowane jest rozwiązanie stosunku pracy" zastępuje się wyrazami "rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie",
w lit. d wyrazy "art. 20 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 27 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 20 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3",
c) w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "stosunek pracy wygaśnie" zastępuje się wyrazami "stosunek pracy wygasł albo wygaśnie";
3) w § 15 w pkt 2 uchyla się lit. d i e;
4) w § 29:
a) uchyla się pkt 12,
b) w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) wypłacony dodatek, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela";

5) w § 31 w ust. 1:
a) w pkt 3 w lit. a wyrazy "jest planowane rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie" zastępuje się wyrazami "rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie",
b) w pkt 5 w lit. b w tiret szóste wyrazy "jest planowane rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie" zastępuje się wyrazami "rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie";
6) w § 33 wyrazy "planowane jest rozwiązanie stosunku pracy" zastępuje się wyrazami "rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie".