Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.628

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2018 r.
§  3.  Do dnia 31 sierpnia 2022 r. w ramach danych, o których mowa w § 3 pkt 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, gromadzi się również dane dotyczące dotacji, o których mowa w art. 111 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).