Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.17 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2020 r.
Art.  111.  [Dotacje na ucznia w przypadku szkół artystycznych przekazanych do prowadzenia podmiotowi niebędącemu jednostką samorządu terytorialnego]
1.  Do dnia 31 sierpnia 2022 r. publiczne szkoły artystyczne przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego oraz osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2.  W przypadku publicznych szkół artystycznych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.
3.  Do dnia 31 sierpnia 2022 r. publiczne szkoły artystyczne, w których zorganizowano internat, przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego oraz osobie fizycznej na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 1, na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
4.  W przypadku dotacji, o których mowa w ust. 1 i 3, przepisy art. 33-36, art. 38, art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 43, art. 45 i art. 47149 stosuje się odpowiednio.