Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.628

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2018 r.
§  2.  Do dnia 31 sierpnia 2020 r. w ramach danych, o których mowa w § 15 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, gromadzi się również dane dziedzinowe dotyczące wymiaru zatrudnienia:
1) asystentów nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r.;
2) asystentów wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2018 r.