Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o... - Dz.U.2018.679 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.679

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 29 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, Komendant Główny Straży Granicznej udziela z urzędu albo na wniosek:

1) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

2) komendanta oddziału Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym oddziale;

3) komendanta ośrodka Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku;

4) komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danym ośrodku szkolenia;

5) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej - w przypadku kandydata do służby w danej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się po otrzymaniu przez kandydata pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania, uzyskaniu orzeczenia komisji lekarskiej o jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej, ustaleniu, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w przypadku gdy przyjęcie kandydata do służby wymaga wyrażenia zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy, po wyrażeniu tej zgody albo nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o jej wyrażenie.";

2)
w § 5:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Liczba i terminy prowadzonych postępowań są uzależnione od potrzeb i możliwości w zakresie przyjęć do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej".",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W siedzibie i na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej, oprócz ogłoszenia dotyczącego przyjęć do służby, o wstrzymaniu przyjmowania podań kandydatów w Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz o uchyleniu tego wstrzymania, zamieszcza się informacje o przyjęciach do służby, o wstrzymaniu przyjmowania podań, oraz o uchyleniu tego wstrzymania w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach Straży Granicznej, ośrodkach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej.";

3)
w § 8:
a)
w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podanie wraz ze składanymi lub przedkładanymi dokumentami, o których mowa w ust. 1-3, kandydat składa osobiście w komórce organizacyjnej właściwej w tych sprawach w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej "komórkami kadrowymi", podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.";

4)
w § 9a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Warunkiem przystąpienia do próbnego testu sprawności fizycznej jest przedstawienie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.";

5)
w § 17:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Warunkiem przystąpienia do testu sprawności fizycznej, o którym mowa w § 11 pkt 2, jest przedstawienie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Uzyskane przez kandydata wyniki i oceny z testu sprawności fizycznej kandydata wpisuje się do karty sprawności fizycznej kandydata, której wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Kartę sprawności fizycznej kandydata oraz zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, dołącza się do karty kwalifikacyjnej kandydata.";

6)
w § 20a:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przełożony właściwy w sprawach postępowania może przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, skierować kandydata na kolejne badanie:

1) psychofizjologiczne lub psychologiczne, jeżeli okres ważności danego badania upływa bezpośrednio przed przewidywanym terminem przyjęcia kandydata do służby w Straży Granicznej;

2) psychologiczne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ustalenia przez komisję, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, aktualnej na dzień przyjęcia do służby w Straży Granicznej zdolności fizycznej i psychicznej kandydata.";

7)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w wykazie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, których posiadanie umożliwia zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania, w pkt 6 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pracy/służbie w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, lub";

8)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w części I kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Straży Granicznej:
odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Dane w pkt 1-4, 6-7, 14 oraz 18 potwierdzone na podstawie przedłożonego dowodu osobistego. W przypadku przedłożenia dowodu osobistego, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212 oraz z 2017 r. poz. 1626), potwierdzenie danych ujętych w pkt 14 następuje na podstawie złożonego przez kandydata pisemnego oświadczenia.",

w pkt 19 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1) przynależność ewidencyjna do Wojskowej Komendy Uzupełnień
2) seria, numer i data wydania książeczki wojskowej albo legitymacji służbowej żołnierza zawodowego
odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dane w pkt 19 potwierdzone na podstawie przedłożonej książeczki wojskowej albo legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej.",

w pkt 22 po wyrazach "Biurze Ochrony Rządu, " dodaje się wyrazy "Służbie Ochrony Państwa,",
pkt 31 otrzymuje brzmienie:
31Czy istnieje jakieś zdarzenie z przeszłości, którego się Pan(i) wstydzi lub którego ujawnienie może przysporzyć Panu(-ni) kłopotów, negatywnie wpływać na służbę w Straży Granicznej lub ocenę spełniania przez Pana(nią) wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii?
b)
w części II kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Straży Granicznej pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykształcenie

(proszę wypełnić wszystkie dot. Pana(-ni) rubryki)

1. Nazwa ukończonej szkoły, uczelni

2. Wydział, kierunek, specjalność

3. Temat pracy dyplomowej

4. Uzyskany tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy

1. Forma kształcenia/ forma studiów: zaoczna, stacjonarna, niestacjonarna

2. Rok rozpoczęcia

i ukończenia nauki

ZASADNICZE

ZAWODOWE

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ŚREDNIE/

ŚREDNIE

BRANŻOWE

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
POMATURALNE
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
WYŻSZE I STOPNIA
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
WYŻSZE II STOPNIA
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
JEDNOLITE

STUDIA

MAGISTERSKIE

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
STUDIA III STOPNIA
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
STUDIA

PODYPLOMOWE

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
INNE
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9)
załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem:
1)
§ 17 ust. 1 i 4, pkt 1 ppkt 1 w załączniku nr 5 oraz załącznika nr 6 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w stosunku do kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
załącznika nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1

- które stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENY TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

I. Warunki przeprowadzania testu sprawności fizycznej, zwanego dalej "testem":

1) kandydat zgłaszający się na test do wskazanej osoby przeprowadzającej test posiada kartę sprawności fizycznej kandydata do służby w Straży Granicznej wraz z dołączonym do niej zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionym nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu; test jest przeprowadzany w hali sportowej, przy czym bieg na dystansie 1000 i 600 m może być przeprowadzany na bieżni stadionu;

2) test wykonuje się w stroju sportowym;

3) kolejność wykonywanych elementów testu określają tabele norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

4) wyniki testu ocenia się zgodnie z normami zawartymi w tabelach norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

5) rozpoczęcie testu poprzedza kilkuminutowa indywidualna rozgrzewka.

II. Opis ćwiczeń:

1) uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem - z podporu, leżąc przodem, wykonujący ćwiczenie ugina ramiona w stawach łokciowych tak, aby barki, łopatki oraz łokcie znalazły się w jednej płaszczyźnie (tułów wyprostowany), po czym dokonuje wyprostu w stawach łokciowych aż do uzyskania pozycji wyjściowej; w trakcie ćwiczenia nie wolno dotykać podłoża inną częścią ciała niż palce stóp i wewnętrzne powierzchnie dłoni oraz wykonywać przerw na odpoczynek; jeden cykl to ugięcie ramion i powrót do pozycji wyjściowej; tylko prawidłowo wykonane cykle są uwzględniane;

2) bieg koperta - na prostokącie o wymiarach 300 cm x 500 cm umieszcza się pięć chorągiewek o wysokości 150 cm (po jednej w narożnikach oraz na przecięciu przekątnych); wykonujący ćwiczenie staje na linii startu, na komendę "gotów" przyjmuje pozycję startową wykroczną (start wysoki) i pozostaje bez ruchu, następnie na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg od chorągiewki A i biegnie kolejno w kierunku chorągiewki B, a następnie C, D, B, E oraz A; chorągiewki A, C, D i E omija lewym barkiem, a chorągiewkę B prawym barkiem; całą trasę pokonuje się trzykrotnie; w przypadku przewrócenia chorągiewki próbę powtarza się; kolejne przewrócenie chorągiewki powoduje niezaliczenie ćwiczenia; pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,1 s;

wzór

3) skok w dal z miejsca obunóż - wykonujący ćwiczenie staje w odległości 50 cm od materaca (przed oznaczoną linią), wykonuje zamach rękami i, odbijając się jednocześnie obiema stopami od podłoża, skacze w przód; próbę powtarza się trzykrotnie, jest oceniany najdłuższy skok mierzony w linii prostej od oznaczonego miejsca odbicia do najbliższego punktu kontaktu ciała z materacem;

4) skrętoskłony w czasie jednej minuty - wykonujący ćwiczenie znajduje się w pozycji leżącej tyłem, ma dłonie splecione palcami na karku, łopatki dotykają podłoża, nogi znajdują się w lekkim rozkroku zgięte w stawach kolanowych, oparte stopami o dolny szczebel drabinek gimnastycznych (ostatni lub przedostatni); wykonujący ćwiczenie dynamicznie unosi tułów (wykonując skłon w przód) z jednoczesnym skrętem i dotyka prawym łokciem lewego kolana, wraca do postawy wyjściowej i kolejno unosi się, dotykając lewym łokciem prawego kolana; jeden cykl to wzniesienie tułowia, dotknięcie łokciem kolana oraz powrót do leżenia na plecach z dotknięciem łopatkami podłoża; tylko prawidłowo wykonane cykle są uwzględniane;

5) skłon w przód - wykonujący ćwiczenie staje w pozycji wyprostowanej (na baczność); nie zginając nóg w kolanach i nie odrywając stóp od podłoża, wykonuje ruchem ciągłym skłon w przód, aż do osiągnięcia maksymalnej dla siebie głębokości skłonu, a następnie uzyskaną pozycję utrzymuje przez 3 sekundy;

6) bieg na dystansie 1000 m (mężczyźni) i 600 m (kobiety) - na komendę "na miejsca" wykonujący ćwiczenie podchodzi do linii startu, następnie na komendę "gotów" przyjmuje pozycję startową wykroczną (start wysoki) i pozostaje bez ruchu; na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg; czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.

III. Tabele norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej

KOBIETY

Lp.NAZWA ĆWICZENIAGRUPA

WIEKOWA

JEDNOSTKI

MIARY

OCENY
bdb (5)db(4)dst (3)
1Uginanie i prostowanie ramion w podporze w leżeniu przodemdo 30 latliczba powtórzeń201814
od 31 latliczba powtórzeń181612
2Bieg kopertado 30 latsekundy26,427,127,8
od 31 latsekundy27,127,828,5
3Skok w dal z miejsca obunóżdo 30 latcentymetry190175160
od 31 latcentymetry180165150
4Skrętoskłony w czasie minutydo 30 latliczba powtórzeń413834
od 31 latliczba powtórzeń393632
5Skłon w przóddo 30 latsekundydotknąć głową kolan, utrzymać pozycję przez 3 sekundyoprzeć się na całych dłoniach o podłoże, utrzymać pozycję przez 3 sekundypalcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję przez 3 sekundy
od 31 latsekundyoprzeć się na całych dłoniach o podłoże, utrzymać pozycję przez 3 sekundypalcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję przez 3 sekundypalcami obu rąk dotknąć palców stóp, utrzymać pozycję przez 3 sekundy
6Bieg na dystansie 600 mdo 30 latminuty2,352,503,00
od 31 latminuty2,402,553,05

1 pkt - suma ocen 15

2 pkt - suma ocen 16-18

3 pkt - suma ocen 19-21

4 pkt - suma ocen 22-24

5 pkt - suma ocen 25-27

6 pkt - suma ocen 28-30

MĘŻCZYŹNI

Lp.NAZWA ĆWICZENIAGRUPA

WIEKOWA

JEDNOSTKI

MIARY

OCENY
bdb (5)db (4)dst (3)
1Uginanie i prostowanie ramion w podporze w leżeniu przodemdo 30 latliczba powtórzeń353025
od 31 latliczba powtórzeń312621
2Bieg kopertado 30 latsekundy25,025,826,4
od 31 latsekundy26,126,927,5
3Skok w dal z miejsca obunóżdo 30 latcentymetry235215195
od 31 latcentymetry225205185
4Skrętoskłony w czasie minutydo 30 latliczba powtórzeń434036
od 31 latliczba powtórzeń403733
5Skłon w przóddo 30 latsekundyoprzeć się na całych dłoniach o podłoże, utrzymać pozycję przez 3 sekundypalcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję przez 3 sekundypalcami obu rąk dotknąć palców stóp,

utrzymać pozycję przez 3 sekundy

od 31 latsekundypalcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję przez 3 sekundypalcami obu rąk dotknąć palców stóp, utrzymać pozycję przez 3 sekundychwycić oburącz kostki, utrzymać pozycję przez 3 sekundy
6Bieg na dystansie 1000 mdo 30 latminuty4,104,254,40
od 31 latminuty4,204,354,50

1 pkt - suma ocen 15

2 pkt - suma ocen 16-18

3 pkt - suma ocen 19-21

4 pkt - suma ocen 22-24

5 pkt - suma ocen 25-27

6 pkt - suma ocen 28-30

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

1. Imię i nazwisko: ...............................................................................................

2. Grupa wiekowa: ...............................................................................................

3. Data przeprowadzenia testu: ............................................................................

Lp.WynikOcena*)Suma ocenLiczba punktówPodpis instruktora
1
2
3
4
5
6

W załączeniu zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej.

*) W przypadku uzyskania wyniku niższego od normy na ocenę dostateczną należy wpisać 0.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).