Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.612

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego ustala się na 4,94.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 611).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.