Wnioski dotyczące rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.678 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

Na podstawie art. 20i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i 317) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.
1. 
W przypadku podmiotu krajowego do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:
1)
informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób, które kierują działalnością podmiotu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe - sporządzoną nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
2)
(uchylony);
3)
zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwą jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez podmiot z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
4) 2
 oświadczenie podmiotu, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru, nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), w zakresie wyrobów akcyzowych;
5)
oświadczenie podmiotu, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.
2.  3
 W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649) do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:
1)
informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób upoważnionych do reprezentowania oddziału, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe - sporządzoną nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
2)
(uchylony);
3)
zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwą jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez oddział z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - sporządzone nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
4) 4
 oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru, nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych;
5)
oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, że nie jest wobec tego oddziału prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;
6)
urzędowe odpisy lub uwierzytelnione urzędowo kopie dokumentów, wydane przez organ właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy zagranicznego, potwierdzające: jego imię i nazwisko lub nazwę, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby, informacje o prowadzonej przez niego działalności, w szczególności urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca ten wykonuje działalność gospodarczą.
 W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6;
2)
oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wyznaczeniu dla celów akcyzy podmiotu go reprezentującego na terytorium kraju, wraz z oznaczeniem:
a)
naczelnika urzędu skarbowego, któremu podmiot reprezentujący złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 16 ustawy,
b)
daty złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot reprezentujący.
1. 
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski:
1)
sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) lub
2)
sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego mającego siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych z tych państw.
2. 
Urzędowe odpisy dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, powinny być poświadczone przez apostille, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terenie państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938) albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji.
1. 
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 pkt 1 i 3, dołącza się w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.
2. 
Dokumenty, o których mowa w § 2 i § 3, powinny zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.
Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, dołącza się dokumenty określone w § 2 i § 3, które dotyczą zmiany. Przepisy § 4 i § 5 stosuje się odpowiednio.
Dokumentów, o których mowa w § 2 i § 3, nie dołącza się, jeżeli:
1)
właściwy naczelnik urzędu skarbowego, do którego składany jest wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub wniosek o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, dysponuje tymi dokumentami i dane zawarte w tych dokumentach są aktualne lub
2)
dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma naczelnik urzędu skarbowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  6

WZÓR

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w ...................................

WNIOSEK

o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2  7

WZÓR

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w ...................................

WNIOSEK

o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

grafika

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 § 2 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
3 § 2 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 19 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
4 § 2 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 19 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
5 § 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
6 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
7 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.