Musiał Krzysztof J., Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.
Autor:

Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych

Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych

Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych

Procedura ma na celu zaprezentowanie regulacji prawnej dotyczącej rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych Szef KAS Szef KAS publikacja aktualnego rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych naczelnik urzędu skarbowego naczelnik urzędu skarbowego wydanie decyzji ewentualne wykreślenie pośredniczącego podmiotu węglowego pośredniczący podmiot tytoniowy pośredniczący podmiot tytoniowy złożenie wniosku ewentualny obowiązek powiadomień

Krok: złożenie wniosku

Prowadzenie działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot tytoniowy wymaga wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1542 z późn. zm. - dalej u.p.a.).

Decyzję o:

1) dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych - wydaje się na wniosek złożony według ustalonego wzoru;

2) zmianie wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych - wydaje się na wniosek złożony według ustalonego wzoru albo z urzędu;

3) wykreśleniu pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych - wydaje się na wniosek albo z urzędu (art. 20a ust. 7 u.p.a.)

Wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych powinien zawierać:

1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej obejmujące:

a) w przypadku podmiotu krajowego: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego, miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON,

b) w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470):

– imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby oraz informacje o prowadzonej przez ten podmiot działalności,

– nazwy oddziałów z siedzibą na terytorium kraju, w ramach których przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju, adresy ich siedzib, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju oraz miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju,

– imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego oraz ich adresy,

c) w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252):

– imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby oraz informacje o prowadzonej przez ten podmiot działalności,

– imię i nazwisko lub nazwę podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju oraz miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju,

d) informację o rodzaju działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, w tym wskazanie, czy podmiot zamierza susz tytoniowy:

– sprzedawać na terytorium kraju,

– eksportować,

– dostarczać wewnątrzwspólnotowo,

– nabywać wewnątrzwspólnotowo,

– importować,

– zużywać,

– przetwarzać, wraz z informacją, na czym będzie polegało to przetwarzanie;

2) proponowane zabezpieczenie akcyzowe (art. 20d u.p.a.).

Do wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku oraz spełnienie warunków dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (art. 20e ust. 4 u.p.a.).

Wzory wniosków określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 678).

Krok: wydanie decyzji

Wpis podmiotu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, jego zmiana oraz wykreślenie pośredniczącego podmiotu tytoniowego z rejestru następują na podstawie decyzji właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 20a ust. 4 u.p.a.).

Decyzje, o których mowa w art. 20a ust. 4 u.p.a., są natychmiast wykonalne (art. 20a ust. 5 u.p.a.).

Wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych powinien zawierać dane dotyczące podmiotu i prowadzonej przez ten podmiot działalności, o których mowa w art. 20d pkt 1 u.p.a., z wyłączeniem adresu zamieszkania, jeżeli nie jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej (art. 20a ust. 8 u.p.a.).

Warunkiem wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych jest:

1) niekaralność osób, które kierują działalnością podmiotu lub osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą na terytorium kraju, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

2) nieposiadanie przez podmiot lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego z siedzibą na terytorium kraju zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nieprowadzenie wobec podmiotu lub oddziału postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub upadłościowego;

3) złożenie zabezpieczenia akcyzowego przez podmiot, który złożył wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c u.p.a. - przez podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego (art. 20e ust. 1 u.p.a.).

Do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych nie może zostać wpisany podmiot, któremu:

1) cofnięto, ze względu na naruszenie przepisów prawa, którekolwiek z zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 u.p.a.;

2) cofnięto koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej;

3) wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności regulowanej w zakresie wyrobów akcyzowych (art. 20e ust. 2 u.p.a.).

Przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 20e ust. 2 u.p.a., bierze się pod uwagę okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (art. 20e ust. 3 u.p.a.).

Decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych zawiera dane dotyczące pośredniczącego podmiotu tytoniowego i prowadzonej przez ten podmiot działalności oraz formy i terminu obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego - również dane dotyczące oddziałów tego przedsiębiorcy na terytorium kraju oraz osób uprawnionych do reprezentowania tych oddziałów lub podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego (art. 20f ust. 1 u.p.a.).

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych w przypadku:

1) podania we wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych nieprawdziwych danych, w szczególności dotyczących prowadzenia przez podmiot wskazanej we wniosku działalności gospodarczej pod wskazanym w nim adresem;

2) niespełnienia przez podmiot warunków dokonania wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (art. 20g u.p.a.).

Informację o wydaniu decyzji, o których mowa w art. 20a ust. 4 u.p.a., właściwy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej albo upoważnionemu przez niego organowi w celu dokonania odpowiednio wpisu pośredniczącego podmiotu tytoniowego do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, zmiany wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub wykreślenia pośredniczącego podmiotu tytoniowego z tego rejestru.